Το έργο ΑΙΝΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ) της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει στόχο να αναπτύξει καινοτόμες μεθοδολογίες για υλοποίηση λειτουργικά ευέλικτων και ανοικτών συστημάτων εναλλακτικής και επαυξητικής διαπροσωπικής επικοινωνίας στον Ελληνικό χώρο για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Σαν αποτέλεσμα θα μπορούν να αναπτυχθούν βοηθήματα τα οποία αφενός μεν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες πολλών διαφορετικών ομάδων χρηστών ΑΜΕΑ, αφετέρου δε, να έχουν μικρό κόστος και να είναι προσαρμοσμένα πλήρως στις ειδικές ανάγκες του κάθε χρήστη.

Στο πλαίσο του έργου ΑΙΝΕΙΑΣ αναπτύχθηκαν εκτός των άλλων:
α) δύο οικογένειες πιλοτικών βοηθημάτων διαπροσωπικής επικοινωνίας (για πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία και για διαπροσωπική επικοινωνία σε απόσταση),
β) ένα Ελληνικό λεξικό της γλώσσας BLISS σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και
γ) ένας βελτιωμένος συνθέτης Ελληνικής ομιλίας.

Ανάδοχος φορέας: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής

Συνεργαζόμενοι φορείς: 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕΡΡΩΝ