Σύνδεσμοι

Οργανισμοί - Ενώσεις,
Ινστιτούτα - Ερευνητικά κέντρα,
Εκπαιδευτικό υλικό,
Ερευνητικά Προγράμματα,
Κατασκευαστές Βοηθημάτων - Συσκευές εισόδου, εξόδου,
Κώδικας Nemeth,
Braille True Type Fonts

Οργανισμοί - Ενώσεις

Ινστιτούτα - Ερευνητικά κέντρα

Εκπαιδευτικό υλικό

Ερευνητικά Προγράμματα

Κατασκευαστές Βοηθημάτων - Συσκευές εισόδου, εξόδου

Κώδικας Nemeth

Braille True Type Fonts

Τυποποίηση