Εκπαιδευτικό Υλικό του Προγράμματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ

Για τις ανάγκες του Προγράμματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ έχει εκδοθεί το ακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό:

Τα παραπάνω αποτελούν ουσιαστικά οδηγούς για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για τη λειτουργία του Προγράμματος. Τα εγχειρίδια παρέχουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ατμοσφαιρικές μετρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια του Προγράμματος καθώς και τις μαθησιακές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην κατανόηση της σημασίας των μετρήσεων για την ατμόσφαιρα και τις εφαρμογές τις οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τα συλλεγόμενα δεδομένα.

Ολο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των σελίδων WWW του Προγράμματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ.