φωτογραφία Γεώργιου Κουρουπέτρογλου O Καθηγητής Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου είναι πτυχιούχος Φυσικός και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Τηλεπικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήματος. Είναι Πρόεδρος της Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE), τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (Academia Scientiarium et Artium Europaea), ιδρυτής της Μονάδας Προσβασιμότητας και ιδρυτής του ερευνητικού Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών και Διευθυντής του Τομέα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος στο ίδιο Τμήμα καθώς και Διευθυντής του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλωσσική Τεχνολογία". Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη (Voice User Interfaces) και της Προσβασιμότητας σε συστήματα Πληροφορικής (Computer Accessibility), σαν μέρος του γενικότερου τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), ειδικότερα δε σε:

Συμμετείχε ενεργά σε ένα σημαντικό αριθμό χρηματοδοτημένων ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εθνικών. Υπήρξε επίσης κριτής/αξιολογητής και μέλος ομάδων εργασίας και τεχνικών επιτροπών σε διάφορα προγράμματα και ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγραφέας περισσοτέρων από 180 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων στους τομείς του ενδιαφέροντός του καθώς και αρκετών βιβλίων.

Διδάσκει τα μαθήματα:

Έχει διδάξει τα μαθήματα:


Επικοινωνία

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15784 Αθήνα

τηλ: 210 7275305
e-mail: koupeπαπάκιdi.uoa.gr
URL: www.di.uoa.gr/speech

Χάρτης / Πρόσβαση


english page - αγγλική έκδοση