φωτογραφία Γεώργιου Κουρουπέτρογλου O Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου είναι πτυχιούχος Φυσικός και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Τηλεπικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήματος. Eίναι Διευθυντής του "Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας" και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών καθώς και επικεφαλής της "Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη (Voice User Interfaces) και της Προσβασιμότητας σε συστήματα Πληροφορικής (Computer Accessibility), σαν μέρος του γενικότερου τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), ειδικότερα δε σε:

Συμμετείχε ενεργά σε ένα σημαντικό αριθμό χρηματοδοτημένων ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εθνικών. Υπήρξε επίσης κριτής/αξιολογητής και μέλος ομάδων εργασίας και τεχνικών επιτροπών σε διάφορα προγράμματα και ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 160 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων στους τομείς του ενδιαφέροντός του καθώς και αρκετών βιβλίων. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα " Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας", και "Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος σε Πραγματικό Χρόνο" καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα: "Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη", "Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής-Τεχνολογίες Φωνής", "Προσβασιμότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Παγκόσμιου Ιστού", "Διασύνδεση Υπολογιστή με τον Αναλογικό Κόσμο", "Συστήματα Πραγματικού Χρόνου", "Πληροφορική στην Αποκατάσταση" στο ΠΜΣ Κλινική Εργοσπιρομετρία Άσκηση και Αποκατάσταση του ΕΚΠΑ", "Προηγμένες Υποστηρικτικές Τεχνολογίες" στο ΠΜΣ Κλινική Εργοσπιρομετρία Άσκηση και Αποκατάσταση του ΕΚΠΑ" και "Συστήματα Πληροφορικής για Μαθητές με Αναπηρία" (στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).


Επικοινωνία

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15784 Αθήνα

τηλ: 210 7275305
fax: 210 6018677
e-mail: koupeπαπάκιdi.uoa.gr
URL: www.di.uoa.gr/speech

Χάρτης / Πρόσβαση


english page - αγγλική έκδοση