ΡΗΤΩΡ

 
Αρχική Σελίδα
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
 

 

Σκοπός του έργου ΡΗΤΩΡ είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος μετατροπής κειμένου σε ομιλία, που θα μπορέσει να καλύψει τις αδυναμίες των υπαρχόντων συστημάτων, μέσα από τη μελέτη και ανάπτυξη νέων ανοιχτών μεθοδολογιών και εργαλείων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική και καθολική πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο των εγγράφων συμπεριλαμβανομένης και της μεταπληροφορίας που περιέχουν. Η πρόσβαση αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση φωνητικής διεπαφής.

Επιδίωξη του έργου είναι ο εντοπισμός του επιθυμητού περιεχομένου καθώς και η πλοήγηση μέσα σε αυτό να γίνεται με τρόπο αντίστοιχο με αυτό που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης όταν διαβάζει ή φυλλομετρά την εφημερίδα ή το περιοδικό του.

Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι οι εξής :

 • Ανάπτυξη συστήματος Αυτόματης Σημασιολογικής Αναγνώρισης Οπτικών και Δομικών Χαρακτηριστικών Εγγράφων
 • Ανάπτυξη συστήματος προκαταρκτικής κατηγοριοποίησης μεταδεδομένων και οπτικών δομών εγγράφων
 • Εκτέλεση πειραμάτων επιλογής βέλτιστης ακουστικής αναπαράστασης οπτικών δομών με βάση το φυσικό (ανθρώπινο) μοντέλο απόδοσης
 • Μοντελοποίηση κανόνων συνθετικής ομιλίας με έλεγχο προσωδίας και ήχων
 • Ακουστικοποίηση μεταδεδομένων εγγράφων με συνθετική ομιλία και άλλους ήχους
 • Σχεδίαση βασικής μεταδομής  εντύπου
 • Ανάπτυξη κατάλληλης αποθηκευτικής στρατηγικής
 • Ανάπτυξη API για την εισαγωγή της ενιαίας υποδομής εντύπου
 • Ανάπτυξη μηχανισμού εξαγωγής περιεχομένου
 • Ανάπτυξη μηχανισμού διαχείρισης περιεχομένου
 • Ανάπτυξη μοντέλου Αναγνώρισης Φωνής για την Ελληνική Γλώσσα
 • Μελέτη διασύνδεσης λογικής αναπαράστασης μεταπληροφορίας και οπτικής δομής εγγράφων
 • Διασύνδεση του υποσυστήματος ακουστικοποίησης δομών και μεταδεδομένων εγγράφων με συνθετική ομιλία και άλλους ήχους
 • Ανάπτυξη της συνολικής διαλογικής εφαρμογής φυλλομέτρησης εφημερίδας
 • Επικύρωση των αποτελεσμάτων, αξιολόγηση του συστήματος και διάχυση των αποτελεσμάτων
 

 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας και του υποπρογράμματος "Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Κοινωνία της Πληροφορίας