Το έργο SYMBRAILLE έχει στόχο την πρόταση για την υιοθέτηση συστήματος μαθηματικών συμβόλων για τους τυφλούς στον Ελληνικό χώρο μετά απο συγκριτική μελέτη και έρευνα των ήδη υπαρχόντων, σε άλλες χώρες, συστημάτων Braille που υποστηρίζουν μαθηματικά σύμβολα. Με την υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος κωδικοποίησης μαθηματικών συμβόλων Braille θα γίνουν προσιτές, στους τυφλούς, οι επιστήμες που η εκμάθηση τους απαιτεί την χρήση μαθηματικών συμβόλων (μαθηματικά, πληροφορική, κτλ). Στα πλαίσια του έργου SYMBRAILLE επιλέχθηκαν και παραμετροποιήθηκαν δύο προγράμματα για την επεξεργασία ελληνικών και αγγλικών κειμένων που περιέχουν μαθηματικές εκφράσεις απο τυφλούς και την εύκολη και άμεση μετατροπή - αναπαραγωγή συγγραμμάτων που είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε κώδικα Braille. Αυτά είναι:
α) Το Duxbury Braille Translator DBT της Duxbury Systems,
β) Το Winbraille της Index Braille

Περιεχόμενα Ιστοθέσης Symbraille