Image : Ntosie.
Φορείς
Image : Home. Link to home page
Αρχική Σελίδα
Image : Left Arrow.  Link for the previous partners
Προηγούμενος Φορέας

Image : Right Arrow. Link for the next partners
Επόμενος Φορέας


ΚΕΚ Euroskills

ball.gif (913 bytes) Στοιχεία του φορέα
ball.gif (913 bytes) Παρουσίαση του φορέα
ball.gif (913 bytes) Δράση του φορέα στο έργο ΕΣΤΙΑ

 

Στοιχεία του φορέα

Υπεύθυνος Προγράμματος : Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη

Συνεργάτες : Τ. Αντύπας
Διεύθυνση Κονίτσης 11Β
15125 Μαρούσι

Τηλ.  01 6129446-8

Fax   01 6129445

e-mail : kdrakas@compulink.gr

 


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Παρουσίαση του φορέα

Η EUROSKILLS Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1995 από τρεις εταιρείες, τη ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Α.Ε. και τη SINGULAR A.E. Οι σκοποί της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στο καταστατικό της.

Κύριος στόχος της EUROSKILLS Α.Ε. είναι η παροχή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότερα στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

* Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
* Επαγγέλματα Πληροφορικής
* Επαγγέλματα Πολιτισμού -Αθλητισμού
* Παιδαγωγικά Επαγγέλματα & Εκπαίδευση Εκπαιδευτών.

Πολιτική και ευρύτερος στόχος της Εταιρείας είναι να μην περιορίζεται στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά να αναπτύσσει ολοκληρωμένες ενέργειες, οι οποίες θα αποβλέπουν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και θα συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικότερα:

1. Καινοτομικά Προγράμματα, τα οποία θα αποβλέπουν:

* στη δημιουργία υποδομών στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στον τομέα της κατάρτισης των ενηλίκων,
* στη δημιουργία νέων παιδαγωγικών μεθόδων και εκπαιδευτικών εργαλείων,
* στην ενθάρρυνση της ισότητας των ευκαιριών και της καταπολέμηση της ανεργίας.

2. Πολυδιάστατα προγράμματα στους τομείς

* της επαγγελματικής κατάρτισης,
* της ένταξης στην αγορά εργασίας
* της αξιολόγησης και της υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα αποσκοπούν:

* στη συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και
* στην εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων που θα αφορούν τη σύνταξη μελετών, τη διεξαγωγή ερευνών, τη διάχυση της πληροφόρησης (συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, κ.λ.π.) και την ενημέρωση.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. EUROSKILLS Α.Ε.

Η Διοίκηση της EUROSKILLS AE ασκείται από τον

* Διευθύνοντα Σύμβουλο, που είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας EUROSKILLS A.E., και από τον
* Γενικό Διευθυντή, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης και εκπροσωπεί την EUROSKILLS AE σε θέματα σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Σπουδών, μαζί με τους Υπεύθυνους των επί μέρους θεματικών πεδίων, συγκροτούν την Επιστημονική Επιτροπή της EUROSKILLS A.E.

 

TO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:

* Παρακολουθείται από τον Γενικό Διευθυντή και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης
* και τους υπεύθυνους Θεματικών Πεδίων της EUROSKILLS, οι οποίοι αποτελούν, μαζί με τον Γενικό Δ/ντή και τον Δ/ντη Σπουδών, την Επιστημονική Επιτροπή της EUROSKILLS.
* Οι ανωτέρω συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων, συνεργάζονται για την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών και παρακολουθούν το θεματικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
* Οι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν την υλοποίηση του θεματολογίου και την εκπόνηση του προγράμμματος εκπαίδευσης, όπως αυτό κάθε φορά καταρτίζεται.

Λοιπά θέματα

* Η κατάρτιση διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική
* Τα μαθήματα γίνονται στις εγκαταστάσεις της Euroskills.
* Το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Euroskills φροντίζει, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών της.
* Η εταιρεία διαθέτει τον οπτικοακουστικό και λοιπό εξοπλισμό της, έτσι ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η διαδικασία της εκπαίδευσης των καταρτιζομένων.
* Η Euroskills διατηρεί σε ηλεκτρονική και μηχανογραφημένη μορφή αρχείο εισηγητών και καταρτιζομένων .

Η EUROSKILLS έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα σε θέματα σχετικά με την Οργάνωση, τη Διοίκηση, την Πληροφορική και τον Πολιτισμό, καθώς επίσης στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
(1995 - 1998)
* ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: RAPHAEL & LEONARDO DA VINCI

 

LEONARDO DA VINCI (1995) Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης "Development of a model-scheme for the anticipation of skill and qualification needs".
HORIZON- ΚΡΥΤΟΝ (1996 - 1998) Εγκριση στα πλαίσια του Horizon 1996, σε συνεργασία με το Ιδρυμα Κοινωνικής Εργασίας Ι.Κ.Ε.

Η συμμετοχή της EUROSKILLS συνίσταται στις εξής δραστηριότητες:

* Δημιουργία υπηρεσίας επαγγελματικής τοποθέτησης για ΑΜΕΑ
* Παροχή απασχόλησης σε συγκεκριμένο αριθμό ΑΜΕΑ
* Αξιολόγηση της Πιλοτικής Τοποθέτησης
* Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με υποψήφιους εργοδότες, εργασιακά προφίλ καταρτιζόμενων και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

HORIZON -ΕΣΤΙΑ (1996 - 1998) Εγκριση στα πλαίσια του Horizon 1996, σε συνεργασία με το Ιδρυμα Τεχνολογίας & Ερευνας (Ι.Τ.Ε.).

Η δραστηριότητα της EUROSKILLS στα πλαίσια αυτού του προγράμματος είναι :

* Δημιουργία υπηρεσίας επαγγελματικής τοποθέτησης
* Ειδικό κέντρο παραγωγής και παροχής υπηρεσιών
* Πιλοτική τοποθέτηση καταρτιζομένων σε επιλεγμένα εργασιακά περιβάλλοντα
* Παροχή Υποστήριξης των ΑΜΕΑ που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας
* Διερεύνηση και ανάλυση προβλημάτων αφομοίωσης των ΑΜΕΑ στο εργασιακό περιβάλλον
* Ανάπτυξη πλαισίου για τη διάχυση πληροφοριών και τεχνογνωσίας, καθώς και δημιουργία υλικού πληροφόρησης σχετικά με τα ΑΜΕΑ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (1996)

 

Υλοποίηση σεμιναρίων, διάρκειας 350 - 450 ωρών το καθένα, με τίτλο:

* "Ιδρυση, Οργάνωση και Διαχείριση Αγροτουριστικών Μονάδων" για γυναίκες στην Κάσο - Δωδεκανήσου και το Πολιχνίτο - Λέσβου.

* "Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", για τέσσερις (4) ομάδες ομογενών:

- Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ενωση,
- από την Τουρκία (Κωνσταντινοπολίτες, Πόντιοι, Ιμβριοι),
- από τη Βόρειο Ηπειρο,
- από την Αφρική.

Στα αποτελέσματα του προγράμματος "Ιδρυση, Οργάνωση και Διαχείριση Αγροτουριστικών Μονάδων" για γυναίκες στο Πολιχνίτο - Λέσβου θα πρέπει να αναφερθεί η ίδρυση ενός Αγροβιοτεχνικού - Αγροτουριστικού συνεταιρισμού γυναικών.

ΠΕΠ (1995) Υλοποίηση τεσσάρων (4) σεμιναρίων στα πλαίσια των ΠΕΠ με τους εξής τίτλους:

* "Μηχανογραφημένη Λογιστική" Νάξος (300 ώρες), Λευκάδα (200 ώρες), Σπάρτη (300 ώρες),
* "Χρηματοοικονομικά - Χρηματιστήριο" Καλαμάτα (300 ώρες).

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ * Συνεργασία σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα καθώς και προγράμματα ΛΑΕΚ (0,45) με ενδεικτικούς τίτλους: Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις, Δημιουργική, Ομαδική Εργασία, Συμπεριφορά, Χρηματοοικονομικά, Ταμειακός Προγραμματισμός, Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Κοστολόγηση, ΚΒΣ, Πληροφορική, Γραμματεία, κ.ά.
* Διεξαγωγή Ερευνών
* Εκπόνηση Μελετών

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Δράση του φορέα στο έργο ΕΣΤΙΑ

Η δραστηριότητα της EUROSKILLS στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΤΙΑ είναι :

* Δημιουργία υπηρεσίας επαγγελματικής τοποθέτησης
* Ειδικό κέντρο παραγωγής και παροχής υπηρεσιών
* Πιλοτική τοποθέτηση καταρτιζομένων σε επιλεγμένα εργασιακά περιβάλλοντα
* Παροχή Υποστήριξης των ΑΜΕΑ που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας
* Διερεύνηση και ανάλυση προβλημάτων αφομοίωσης των ΑΜΕΑ στο εργασιακό περιβάλλον
* Ανάπτυξη πλαισίου για τη διάχυση πληροφοριών και τεχνογνωσίας, καθώς και δημιουργία υλικού πληροφόρησης σχετικά με τα ΑΜΕΑ.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Image : Ntosie.
Φορείς
Image : Home. Link to home page
Αρχική Σελίδα
Image : Left Arrow.  Link for the previous partners
Προηγούμενος Φορέας

Image : Right Arrow. Link for the next partners
Επόμενος Φορέας