Παρεχόμενες Εκδόσεις σχετιζόμενες με ΑΜΕΑ


Βιβλία από το έργο COST219 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Issues in Telecommunication and Disability
Telecommunications for All