Ελληνικά - English

Δημοσιεύσεις

Βιβλία

D. Archambault and G. Kouroupetroglou (2023) “Assistive Technology: Shaping a Sustainable and Inclusive World” Vol. 306 of Studies in Health Technology and Informatics (616 pages), IOS Press, ISBN 978-1-64368-422-2

G. Kouroupetroglou and D. Archambault (2023) “17th International Conference of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, AAATE 2023, Book of Abstracts”, Paris, August 30-September 1, 2023 (290 pages).

K. Miesenberger, G. Kouroupetroglou, K. Mavrou, R. Manduchi, M. Covarrubias Rodriguez, P. Penaz (2022) “Computers Helping People with Special Needs-18th International Conference, ICCHP-AAATE 2022, Lecco, Italy, July 11–15, 2022, Proceedings, Part I”, Lecture Notes in Computer Science vol. 13341 (557 pages), Springer Cham. 10.1007/978-3-031-08648-9

K. Miesenberger, G. Kouroupetroglou, K. Mavrou, R. Manduchi, M. Covarrubias Rodriguez, P. Penaz (2022) “Computers Helping People with Special Needs-18th International Conference, ICCHP-AAATE 2022, Lecco, Italy, July 11–15, 2022, Proceedings, Part II”, Lecture Notes in Computer Science vol. 13342 (547 pages), Springer Cham. 10.1007/978-3-031-08648-9

K. Miesenberger and G. Kouroupetroglou (Eds) “Computers Helping People with Special Needs-Part II”, Proceedings of the 16th International Conference, ICCHP 2018, Linz, Austria, July 11-13, 2018. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) vol. 10897, part of the 'Information Systems and Applications including Internet/Web and HCI' book sub series (LNISA). ISBN 978-3-319-94273-5, DOI 10.1007/978-3-319-94274-2 (568 pages)

K. Miesenberger and G. Kouroupetroglou (Eds) “Computers Helping People with Special Needs-Part I”, Proceedings of the 16th International Conference, ICCHP 2018, Linz, Austria, July 11-13, 2018, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) vol. 10896, part of the 'Information Systems and Applications including Internet/Web and HCI' book sub series (LNISA). ISBN 978-3-319-94276-6, DOI 10.1007/978-3-319-94277-3 (654 pages)

G. Kouroupetroglou (Ed.) “Enabling Access for Persons with Visual Impairment”, Proceedings of the International Conference ICEAPVI-2015, February 12-14, 2015, Athens, Greece, ISBN: 978-960-466-145-9

A. Georgaki and G. Kouroupetroglou (Eds) “Music Technology Meets Philosophy: From Digital Echos to Virtual Ethos-Vol. I”, Proceedings of the 40th International Computer Music Conference (ICMC) joint with the 11th Sound and Music Computing Conference (SMC), 14-20 Sept. 2014, Athens, ISBN 978-960-466-136-7
Access to the papers of the Proceedings

A. Georgaki and G. Kouroupetroglou (Eds) “Music Technology Meets Philosophy: From Digital Echos to Virtual Ethos-Vol. II”, Proceedings of the 40th International Computer Music Conference (ICMC) joint with the 11th Sound and Music Computing Conference (SMC), 14-20 Sept. 2014, Athens, ISBN 978-960-466-135-0
Access to the papers of the Proceedings

K. Charil. Karagounis and G. Kouroupetroglou (Eds.) “The Psaltic Art as an Autonomous Science”, Proc. of the 1st International Interdisciplinary Musicological Conference, 29 June - 3 July 2014, Volos, Greece, ISBN: 978-618-82128-3-1

K. Charil. Karagounis and G. Kouroupetroglou (Eds.) Book of abstracts of the 1st International Interdisciplinary Musicological Conference, 29 June - 3 July 2014, Volos, Greece, ISBN: 978-618-81264-4-2

Κ. Καραγκούνης και Γ. Κουρουπέτρογλου (Επ.) Τόμος Περιλήψεων 1ου Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου “Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη”, 29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2014, Βόλος, ISBN 978-618-80811-5-4

G. Kouroupetroglou (ed): “Assistive Technologies and Computer Access for Motor Disabilities”, IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA), 2013, ISBN13: 9781466644380 (351 pages)

G. Kouroupetroglou (ed): “Disability Informatics and Web Accessibility for Motor Limitations”, IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA), 2013, ISBN13: 978-1466644427 (443 pages)

C. Spyridis, A. Georgaki, G. Kouroupetroglou and C. Anagnostopoulou (Eds): “Proceedings of the 4th Sound and Music Computing Conference (SMC07)”, 11-13 July 2007, Lefkada, Greece, ISBN 978-960-6608-75-9

Eleni Efthimiou, Georgios Kouroupetroglou and Stavroula-Evita Fotinea “Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication”, Springer, 2012, ISBN 978-3-642-34181-6

E. Efthimiou and G. Kouroupetroglou: “Gestures in Embodied Communication and Human – Computer Interaction”, Athens, 2011, ISBN 978-960-466-075-9

T. Spiliotopoulos, P. Papadopoulou, D. Martakos, G. Kouroupetroglou (Eds) “Integrating Usability Engineering for Designing the Web Experience: Methodologies and Principles”, Information Science Publishing Press, Pennsylvania, USA, 2010, ISBN: 978-1605668963

Γ. Κουρουπέτρογλου και Ε. Φλωριά “Επιστημονικά Σύμβολα κατά Braille στον Ελληνικό Χώρο - Εφαρμογή σε Συστήματα Πληροφορικής για Τυφλούς”, έκδοση Κέντρου Εκπαίδευσης και Απoκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Αθήνα 2003, ISBN 960-87918-0-4

Γ. Κουρουπέτρογλου και Σ. Λιάλιου: “Εναλλακτική και Επαυξητική Διαπροσωπική Επικοινωνία Ατόμων με Αναπηρία”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2001

Γ. Κουρουπέτρογλου, Κ. Βίγλας, Ρ. Πήτα και Μ. Αθουσάκη: “Εκτίμηση Χαρακτηριστικών Εναλλακτικής και Επαυξητικής Διαπροσωπικής Επικοινωνίας Ατόμων με Αναπηρία”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2000

Γ. Κουρουπέτρογλου και Σ. Λιάλιου: “Συμβολικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαπροσωπικής Επικοινωνίας”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2000

Γ. Κουρουπέτρογλου “Σύστημα Εναλλακτικής Επικοινωνίας BLISS - Εγχειρίδιο Χρήσης”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2000

Γ. Κουρουπέτρογλου, Κ. Ξιπτερίδης και Ε. Μιτσόπουλος: “Τεχνικές πρόσβασης σε υπολογιστικά περιβάλλοντα”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2001

A. Botinis, G. Kouroupetroglou and G. Carayiannis (Eds) "Ιntonation: Theory, Models and Applications",  European Speech Communication Association, 1997, ISBN: 960-695-000-X

Γ. Κουρουπέτρογλου "Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο Ορολογίας Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας",  Αθήνα 2014

Διεθνή Περιοδικά, Κεφάλαια Βιβλίων και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κρίση

G. Kouroupetroglou (2024) “Modeling Content Accessibility Service Provision in Higher Education”, Proceedings of the 5th International Workshop on "Digitization and e-Inclusion in Mathematics and Science" (DEIMS2024), 15-17 February 2024, Nihon University, Tokyo, Japan, pp. 1-10.

V. Salinas-Lopez, E. Koustriava, G. Kouroupetroglou, K. Papadopoulos, K. Miesenberger, A. Pino, A. Petz (2022) “Comprehensive Training to Implement Inclusive Distance Education for Students with Visual, Hearing, and Motor Disabilities in North African Universities” Joint International Conference on Digital Inclusion, Assistive Technology & Accessibility 2022, in ICCHP-AAATE 2022 Open Access Compendium “Assistive Technology, Accessibility and (e)Inclusion” Part I, pp. 278-284, doi 10.35011/icchp-aaate22-p1-36

S. Polychronopoulos, K. Bakogiannis, D. Marini, G. Kouroupetroglou (2022) “Optimization Method on the Tuning, Sound Quality, and Ergonomics of the Ancient Guitar Using a DSP-FEM Simulation”, IEEE Access Journal, Vol. 10, pp. 133574-133583, DOI 10.1109/ACCESS.2022.3231616

Antonakopoulou, T., Riga, P., Kouroupetroglou, G. (2022). Developing a Corpus of Hierarchically Classified STEM Images for Accessibility Purposes. In: Miesenberger, K., Kouroupetroglou, G., Mavrou, K., Manduchi, R., Covarrubias Rodriguez, M., Penaz, P. (eds) Computers Helping People with Special Needs. ICCHP-AAATE 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13341. Springer, Cham. 10.1007/978-3-031-08648-9_8

S. Kalozakis, A. Georgaki, & G. Kouroupetroglou (2021) “Formant Tuning in Cretan Rizitiko Singing”. In C. Manfredi (Ed.) Proceedings of Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications – MAVEBA, 12th International Workshop, Dec. 14-16, 2021 (p. 127-130). Firenze University Press. DOI: 10.36253/978-88-5518-449-6

K. Bakogiannis, S. Polychronopoulos, D. Marini and G. Kouroupetroglou (2021) “Audio Enhancement of Physical Models of Musical Instruments using Optimal Correction Factors: the Recorder case”, Applied Sciences - Special Issue “Musical Instruments: Acoustics and Vibration II”, vol. 11 (14), p. 6426, 10.3390/app11146426

G. Kouroupetroglou, S. Polychronopoulos and K. Bakogiannis (2021) “Augmentation and Enrichment of Cultural Exhibits via Digital Interactive Sound reconstruction of Ancient Greek Musical Instruments” Archeologia e Calcolatori Journal, vol. 32, issue 1, pp.423-438. DOI 10.19282/ac.32.1.2021.23

S. Polychronopoulos, D. Marini, K. Bakogiannis, G. Kouroupetroglou, S. Psaroudakes and A. Georgaki (2021) “Physical modelling of the ancient Greek wind musical instrument Aulos: a double-reed exciter linked to an acoustic resonator”, IEEE Access Journal, Vol. 9, pp. 98150-98160, 10.1109/ACCESS.2021.3095720

D. Marini, S. Polychronopoulos, K. Bakogiannis and G. Kouroupetroglou (2021) “A Unified Comparative Approach for Wind Instrument Physical Modelling: Finite Element vs Digital Signal Processing Methods”, In Proceedings of the 27th International Congress on Sound and Vibration (ICSV27), 11-16 July 2021.

P. Riga, T. Antonakopoulou, D. Kouvaras, S. Lentas and G. Kouroupetroglou (2021) “The BrailleMathCodes Repository” in Proceedings of the 4th International Workshop on “Digitization and E-Inclusion in Mathematics and Science 2021” DEIMS2021, February 18–19, 2021, Tokyo, pp. 105-114.

A. Martos, G. Kouroupetroglou, V. Argyropoulos, K. Papadopoulos (2021) “Tactile identification of embossed lines and square areas in diverse dot heights by blind individuals”. Universal Access in the Information Society, Springer. doi 10.1007/s10209-020-00729-4

N. Papatheodorou, G. Kouroupetroglou, A. Pino, P.-A. Giannopoulos, G. Makris, Ch. Papageorgiou (2021) “Hand Dexterity Assessment Based on Mouse-pointer Trajectory Measurements in Children with Learning Disabilities”, Universal Access in the Information Society. DOI 10.1007/s10209-020-00718-7

E. Koustriava, K. Papadopoulos, K. Charitakis, V. Salinas, K. Miesenberger, G. Kouroupetroglou, A. Pino (2020) “Including Students with Disabilities in Distance Education” in “Future Perspectives of AT, eAccessibility and eInclusion”, ICCHP Open Access Compendium, pp. 153-157, Sept. 2020, ISBN: 978-3-9504630-2-6

V. Salinas, K. Miesenberger, A. Petz, G. Kouroupetroglou, E. Koustriava, K. Papadopoulos, A. Pino (2020) “How to Select an Accessible Learning Management System for Distance Education” in “Future Perspectives of AT, eAccessibility and eInclusion”, ICCHP Open Access Compendium, pp. 159-165 Sept. 2020, ISBN: 978-3-9504630-2-6

P. Stavropoulou, D. Spiliotopoulos, G. Kouroupetroglou (2020) “Voice User Interfaces for Service Robots: Design Principles and Methodology” Lecture Notes in Computer Science, Springer Nature, Vol. 12188, pp. 489-505. DOI 10.1007/978-3-030-49282-3_35

C.C. Papageorgiou, G. Kouroupetroglou, X. Stachtea, P.C. Papageorgiou, A. Mavromatos, G. Chrousos, N. Logothetis, E. Tsaltas (2020) “Perspective-Taking in Blindness: An Event- Related Brain Potentials Study With the Continuous Wavelet Transform”, IEEE Access, vol. 8, pp. 76657-76670. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2990095

K. Papadopoulos, K. Charitakis, E. Koustriava, G. Kouroupetroglou, S. Sakalli Gumus, E. Stylianidis, K. Muller (2020) “Environmental information for inclusion in orientation and mobility aids, identified by travelers with blindness: the cases of city centers and neighborhoods/ residential areas”, British Journal of Visual Impairment, pp.1-14. DOI 10.1177/0264619620913895

K. Papadopoulos, K. Charitakis, E. Koustriava, G. Kouroupetroglou, R. Stiefelhagen, E. Stylianidis, S. Sakalli Gumus (2020) “Environmental information required from individuals with blindness for orientation and mobility aids concerning campuses” Journal of Visual Impairment and Blindness , Volume 114, issue 4, pp. 263-276, DOI 10.1177/0145482X20941312

K. Bakogiannis, S. Polychronopoulos, D. Marini, C. Terzes, G., Kouroupetroglou (2020) “ENTROTUNER: A computational method adopting the musician’s interaction with the instrument to estimate its tuning”, IEEE Access, vol. 8, pp. 53185-54195. DOI 10.1109/ACCESS.2020.2981007

N. Papatheodorou, A. Pino , G. Kouroupetroglou, V. Constantinides, E. Andreadou, and C. C. Papageorgiou “Upper Limb Motor Skills Performance Evaluation Based on Point-and-Click Cursor Trajectory Analysis: Application in Early Multiple Sclerosis Detection”, IEEE Access Journal, Vol. 7, pp. 28999-29013, 2019, DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2901926

G. Kouroupetroglou and A. Martos: “Tactile Detection by Blind People of Embossed Lines and Squares with Selected Dot Elevation”, The Journal on Technology and Persons with Disabilities, Vol. 5, pp. 285-293, 2017.

G. Kouroupetroglou, A. Pino, P. Riga “A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile Assistive Technology application” Multimedia Tools and Applications International Journal, Vol. 76, Issue 4, pp. 5347-5366, 2017 DOI 10.1007/s11042-016-3822-3

G. Kouroupetroglou, Ph. Katsoulis “How Blind and Sighted Individuals Perceive the Typographic Text-Signals of a Document” Lecture Notes in Computer Science, Vol 9737, pp 81-90, 2016

P. Riga, G. Kouroupetroglou, P. Ioannidou “An Evaluation Methodology of Math-to-Speech in Non-English DAISY Digital Talking Books” Lecture Notes in Computer Science, Vol 9758, pp 27-34, 2016

G. Kouroupetroglou, A. Martos, N. Papandreou, K. Papadopoulos,V. Argyropoulous, G.D. Sideridis “Tactile Identification of Embossed Raised Lines and Raised Squares with Variable Dot Elevation by Persons Who Are Blind” Lecture Notes in Computer Science, Vol 9759, pp 77-84, 2016

K. Papadopoulos, K. Charitakis, E. Koustriava, L. Kartasidou, E. Stylianidis, G. Kouroupetroglou, S. Sakalli Gumus, K. Muller, E.Yilmaz “Specification of Symbols Used in Audio-Tactile Maps for Individuals with Blindness” Lecture Notes in Computer Science, Vol 9759, pp 160-167, 2016

K. Papadopoulos, K. Charitakis, L. Kartasidou, G. Kouroupetroglou, S.Sakalli Gumus, E. Stylianidis, R. Stiefelhagen, K. Muller, E. Yilmaz, G. Jaworek, C. Polimeras, U. Sayin, N. Oikonomidis, N. Lithoxopoulos “User Requirements Regarding Information Included in Audio-Tactile Maps for Individuals with Blindness”. Lecture Notes in Computer Science, Vol 9759, pp 168-175, 2016

A. Pino, G. Kouroupetroglou, P. Riga “HERMOPHILOS: A Web-Based Information System for the Workflow Management and Delivery of Accessible eTextbooks”. Lecture Notes in Computer Science, Vol 9758, pp 409-416, 2016

F. Moschos, A. Georgaki and G. Kouroupetroglou: “FONASKEIN: An interactive application software for the practice of the singing voice” Proceedings of the 13th Sound and Music Conference (SMC2016), 31 Aug.- 3 Sept. 2016, Hamburg, Germany, pp. 326-331, 2016

D. Tsonos, G. Kouroupetroglou: “Prosodic Mapping of Text Font Based on the Dimensional Theory of Emotions: a Case Study on Style and Size ”, Journal on Audio Speech and Music Processing Vol. 8, pp. 1-16, 2016, DOI 10.1186/s13636-016-0087-8

Δ. Δελβινιώτης και Γ. Κουρουπέτρογλου (2015) “Ακουστική ανάλυση της μουσικής και μη απαγγελίας των φωνηέντων ψαλτικών φωνών”, στον τόμο Γρ. Στάθη (Ed): Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης, έκδοση Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, σελ. 343-353. Πρακτικά Δ ? Διεθνούς Μουσικολογικού και Ψαλτικού Συνεδρίου, Αθήνα, 8-11 Δεκ. 2009. ISBN 978-618-5157-01-2

G. Kouroupetroglou: “Acoustic Mapping of Visual Text Signals through Advanced Text-to-Speech: the Case of Font Size”, WSEAS Transactions on Computers, Vol. 14, pp. 559-569, 2015.

F. Katsoulis, G. Kouroupetroglou: “How Sighted And Blind Students Perceive Relational Similarity Between Font-Size And Loudness In Text-To-Speech” The Turkish online Journal of Educational Technology, pp. 245-251, Sept. 2015

G. Kouroupetroglou, N. Oikonomidis, A. Bruce, N. O’Sullivan, R. Bos-Wierda, R. Barendsen, K. Riviou, D. Deligiorgi: “ The universal design for learning good practices inventory” The Turkish online Journal of Educational Technology, pp. 646-653, Sept. 2015

G. Kouroupetroglou “Accessibility of Documents”, chapter in Encyclopedia of Information Science and Technology, 3d Edition, published by IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA), pp.563-571, 2015, DOI: 10.4018/978-1-4666-5888-2.ch437

Eikospentaki, K., Tsonos, D., Kouroupetroglou, G., & Vosniadou, S. (2015). The Development of Knowledge about the Earth and the Day/Night Cycle in Blind and Sighted Children Using Acoustical Rendition of Documents’ Visual Elements. Procedia Computer Science, 65, 484-491.

G. Kouroupetroglou, S. Kousidis, P. Riga, A. Pino: “The mATHENA Inventory for Free Mobile Assistive Technology Applications”. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 9416, pp.: 519-527, 2015, DOI 10.1007/978-3-319-26138-6_56

Argyropoulos, V., Martos, A., Sideridis, G., Kouroupetroglou, G., Nikolaraizi, M., & Papazafiri, M. (2015). Reading comprehension issues and Individuals with visual impairments: the effects of using 8-dot and 6-dot braille code through a braille display. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9176, pp. 71-81.

Pino, A., Kouroupetroglou, G., Papatheodorou, N., Andreadou, E., & Papageorgiou, C. (2015): “Upper Limb Motor Skills Evaluation in Patients with Early Multiple Sclerosis Using the IDEA System”. Proceedings of IEEE Symposium on Computational Intelligence, 7-10 Dec. 2015, Cape Town, pp. 1658-1664.

G. Kouroupetroglou: “Text Signals and Accessibility of Educational Documents”. In “Advances in Computer and Technology for Education”, WSEAS Press, 2015, ISBN: 978-1-61804-272-9. Proceedings of the 11th International Conference on Educational Technologies (EDUTE 2015) pp. 45-51

G. Kouroupetroglou and D. Tsonos: “Rendering web-content text signals through advanced Text-to-Speech”, Proc. of the International Conference on Internet Studies, July 18-19, 2015, Tokyo, Japan, pp. 1-8.

K. Riviou, G. Kouroupetroglou and N. Oikonomidis: “A network of peers and practices for addressing Learner Variability: UDLnet”, Proceedings of the 13th AAATE Conference, 9-12 Sept. 2015, Budapest, pp. 32-39 by IOS Press doi:10.3233/978-1-61499-566-1-32

Aineias Martos, Georgios Kouroupetroglou and Vassiliοs Argyropoulos: “8-dot Braille Code for Complex Nemeth Symbols” Proceedings of the International Conference on Enabling Access for Persons with Visual Impairment, Athens 2015 (ICEAPVI 2015), pp 115-119.

Stavropoulou, P., Tsonos, D. & Kouroupetroglou, G. (2014). Language resources and evaluation for the support of the Greek language in the MARY TtS. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8655, pp. 523-528, 2014, Springer. DOI 10.1007/978-3-319-10816-2_63

Argyropoulos, V., Kouroupetroglou, G., Martos, A., Nikolaraizi, M., & Chamonikolaou, S. (2014). Patterns of Blind Users’ Hand Movements: The Case of Typographic Signals of Documents Rendered by Eight-dot and Six-dot Braille Code. Lecture Notes in Computer Science, vol. 8547, 77-84, DOI 10.1007/978-3-319-08596-8_12

A. Martos, G. Kouroupetroglou, V. Argyropoulos, and D.Deligiorgi “Towards the 8-dot Nemeth braille code” Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8547, pp. 533-536, 2014. DOI 10.1007/978-3-319-08596-8_83

H. Kacorri, P. Riga, and G. Kouroupetroglou: “Performance Metrics and Their Extraction Methods for Audio Rendered Mathematics” Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8547, pp. 614-621, 2014. DOI 10.1007/978-3-319-08596-8_95

Philippopoulos, K., Deligiorgi, D., & Kouroupetroglou, G. (2014). Artificial Neural Network Modeling of Relative Humidity and Air Temperature Spatial and Temporal Distributions Over Complex Terrains. Pattern Recognition Applications and Methods, Vol. 318, pp. 171-187, 2014. Springer.

Philippopoulos, Kostas, Despina Deligiorgi, and Georgios Kouroupetroglou. “Performance Comparison of Self-Organizing Maps and k-means Clustering Techniques for Atmospheric Circulation Classification” International Journal of Energy and Environment, Vol. 8, pp. 171-180, 2014

Mourjopoulos, J., Papadakos, C., Kamaris, G., Chryssochoidis, G., & Kouroupetoglou, G. (2014). Optimal Acoustic Reverberation Evaluation of Byzantine Chanting in Churches. Proceedings of the International Computer Music Conference (40th ICMC) joint with the Sound & Music Computing conference (11th SMC), 14-20 Sept. 2014, Athens, pp. 941-947.

G. Kouroupetroglou and G. Chrysochoidis “Formant Tuning in Byzantine Chanting” Proc. of the 1st International Interdisciplinary Conference “The Psaltic Art as an Autonomous Science”, 29 June- 3 July 2014, Volos, Greece, pp. 301-318

G. Kouroupetroglou, C. Papadakos, G. Kamaris, G. Chryssochoidis and J. Mourjopoulos (2015) “Optimal Acoustic Reverberation Evaluation of Byzantine Chants in Churches” Proc. of the 1st International Interdisciplinary Conference “The Psaltic Art as an Autonomous Science”, 29 June-3 July 2014, Volos, Greece, pp. 43-53

G. Chrysochoidis, G. Kouroupetroglou, and S. Theodoridis: “Vibrato Detection in Byzantine Chant Music”, Proc. of the 6th International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing (ISCCSP 2014), Athens, 2014, ΙΕΕΕ, pp. 689-672

G. Chrysochoidis and G. Kouroupetroglou: “Formant Frequency Tuning in Professional Byzantine Chanters”, Proceedings of the 2014 International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers", Venice, 15-17 March 2014, pp. 181-186

H. Kacorri, P. Riga, G. Kouroupetroglou “EAR-Math: Evaluation of Audio Rendered Mathematics”, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8514, pp 111-120, 2014

D. Tsonos, P. Stavropoulou, G. Kouroupetroglou, D. Deligiorgi, N. Papatheodorou: “Emotional Prosodic Model Evaluation for Greek Expressive Text-to-Speech Synthesis”, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8514, pp 166-174, 2014

V. Argyropoulos, A. Martos, G. Kouroupetroglou, S. Chamonikolaou, M. Nikolaraizi “An Experimental Approach in Conceptualizing Typographic Signals of Documents by Eight-Dot and Six-Dot Braille Code”, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8514, pp 83-92, 2014

D. Spiliotopoulos, A. Dalianis, G. Kouroupetroglou “Accessibility Driven Design for Policy Argumentation Modelling”, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8516, pp 101-108, 2014

K. Riviou and G. Kouroupetroglou “Designing an educational scenario using the principles of Universal Design for Learning”, The 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies - ICALT2014, July 7-9, Athens, 2014

D. Deligiorgi, K. Philippopoulos, and G. Kouroupetroglou: “An Assessment of Self-Organizing Maps and k-means Clustering Approaches for Atmospheric Circulation Classification”, Proceedings of the 2014 International Conference on Environmental Science and Geoscience, Venice, March 2014, pp. 17-23

K. Philippopoulos, D. Deligiorgi, and G. Kouroupetroglou: “An artificial neural network approach for the forecast of ambient air temperature”, General Assembly of the European Geosciences Union, Vienna, 27 April 02 May 2014

Philippopoulos, K., Deligiorgi, D., & Kouroupetroglou, G. (2014). Artificial Neural Network Modeling of Relative Humidity and Air Temperature Spatial and Temporal Distributions Over Complex Terrains. Pattern Recognition Applications and Methods, Vol. 318, pp. 171-187, 2014. Springer.

Philippopoulos, Kostas, Despina Deligiorgi, and Georgios Kouroupetroglou. “Performance Comparison of Self-Organizing Maps and k-means Clustering Techniques for Atmospheric Circulation Classification” International Journal of Energy and Environment, Vol. 8, pp. 171-180, 2014

Tsilflidis, C. Papadakos, E. Kokkinis, G. Chryssochoidis, D. Delviniotis, G. Kouroupetroglou, J. Mourjopoulos “Reverberation and Dereverberation Effect on Byzantine Chants” 135th International Audio Engineering Society Convention, New York 17-20 Oct. 2013.

P. Stavropoulou, D. Spiliotopoulos, G. Kouroupetroglou: “Where Greek Text to Speech Fails: Requirements for Speech Synthesis in Spoken Dialogue Systems” in G. Kotzoglou et al. (Eds) “Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics” (26-29 Sept. 2013), Rhodes, 2014, pp. 1604-1620,  ISBN 978-960-87197-9-8

G. Kouroupetroglou: “Incorporating Typographic, Logical and Layout Knowledge of Documents into Text-to-Speech”, Proc. of the 12th European Conference on Assistive Technologies (AAATE), Vilamoura, Portugal, 19-22 Sept.2013.

M. Barouti, K. Papadopoulos, G. Kouroupetroglou: “Synthetic and Natural Speech Intelligibility in Individuals with Visual Impairments: Effects of Experience and Presentation Rate”, Proc. of the 12th European Conference on Assistive Technologies (AAATE), Vilamoura, Portugal, 19-22 Sept.2013.

N. Papatheodorou, P. Stavropoulou, D. Tsonos, G. Kouroupetroglou, D. Spiliotopoulos, and C. Papageorgiou: “On the Identification and Annotation of Emotional Properties of Verbs”, Proc. of the On the Move to Meaningful Internet Systems Int. conference, Graz, Austria, 10-13 Sept. 2013.

A. Pino, E. Tzemis, N. Ioannou, G. Kouroupetroglou: “Using Kinect for 2D and 3D Pointing Tasks: Performance Evaluation”. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 8007, pp. 358-367, 2013.

H. Kacorri, G. Kouroupetroglou: “Design and Developing Methodology for 8-dot Braille Code Systems”. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 8011, pp. 331-340, 2013.

P. Riga and G. Kouroupetroglou: “Indoor Navigation and Location-Based Services for Persons with Motor Limitations» chapter in the book G. Kouroupetroglou (ed) “Disability Informatics and Web Accessibility for Motor Limitations”, pp. 202-233, IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA), 2013, ISBN13: 978-1466644427.

Alexandros Pino: “Augmentative and Alternative Communication Systems for the Motor Disabled”, chapter in the book G. Kouroupetroglou (ed) “Disability Informatics and Web Accessibility for Motor Limitations” , pp. 105-152, IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA), 2013, ISBN13: 978-1466644427.

Alexandros Pino: “Free Assistive Technology Software for Persons with Motor Disabilities”, chapter in the book G. Kouroupetroglou (ed) “Assistive Technologies and Computer Access for Motor Disabilities” pp. 110-152, IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA), 2013, ISBN13: 9781466644380.

D. Spiliotopoulos, P. Stavropoulou, G. Kouroupetroglou, D. Tsonos: “User Perception Knowledge for Socially-Aware Web Document Accessibility”. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 8010, pp. 710-717, 2013.

G. Chrysochoidis, G. Kouroupetroglou, D. Delviniotis, S. Theodoridis: “Formant Tuning in Byzantine Chant” Proceedings of the Int. Conference Sound and Music Computer, pp. 217-223, Stockholm, Sweden, July 30-August 3, 2013.

D. Delviniotis, G. Kouroupetroglou, S. Theodoridis: “Vibrato Analysis in Byzantine Music”, Proceedings of the Int. Conference Sound and Music Computer, pp. 242-249, Stockholm, Sweden, July 30-August 3, 2013.

D. Tsonos, G. Kouroupetroglou, D. Deligiorgi: “Regression Modeling of Reader's Emotions Induced by Font Based Text Signals”. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 8010, pp. 434-443, 2013 (best paper award).

G. Kouroupetroglou, N. Papatheodorou, D. Tsonos: “Design and Development Methodology for the Emotional State Estimation of Verbs”. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 7946, pp. 1-15, 2013.

D. Deligiorgi, K. Philippopoulos, G. Kouroupetroglou “Artificial Neural Network Based Methodologies for the Estimation of Wind Speed”, Green Energy and Technology, Volume 129, pp 247-266, 2013, Springer

D. Spiliotopoulos, R. Bouwmeester, G. Kouroupetroglou, P. Stavropoulou, D. Tsonos: “Usability Design and Testing of an Interface for Search and Retrieval of Social Web Data”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 8015, pp. 575-580, 2013.

D. Spiliotopoulos, R. Bouwmeester, D. Frey, G. Kouroupetroglou, P. Stavropoulou: “The Iterative Design and Evaluation Approach for a Socially-aware Search and Retrieval Application for Digital Archiving”, Proceedings of the 6th International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, pp. 167-181, Nice, France, February 24 - March 1, 2013.

D. Deligiorgi, K. Philippopoulos and G. Kouroupetroglou: “Artificial Neural Network based Methodologies for the Spatial and Temporal Estimation of Air Temperature: Application in the Greater Area of Chania, Greece” Proceedings of the 2nd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods - ICPRAM 2013, pp. 669-678, Barcelona, Spain 15 - 18 February, 2013.

Spiliotopoulos, D., Tzoannos, E., Stavropoulou, P., Kouroupetroglou, D., Pino, A. “Designing user interfaces for social media driven digital preservation and information retrieval”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 7382, pp. 581-584, 2012

G. Kouroupetroglou, A. Pino, A. Balmpakakis, D. Chalastanis, V. Golematis, N. Ioannou, and I. Koutsoumpas “Using Wiimote for 2D and 3D Pointing Tasks: Gesture Performance Evaluation”, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Volume 7206, pp. 13-23, 2012, Springer-Verlag

Alexandros Kontogeorgakopoulos and Georgios Kouroupetroglou “Low Cost Force-Feedback Interaction with Haptic Digital Audio Effects”, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Volume 7206, pp. 48–56, 2012, Springer-Verlag

Pepi Stavropoulou, Dimitris Spiliotopoulos and Georgios Kouroupetroglou “Resource Evaluation for Usable Speech Interfaces: Utilizing Human-Human Dialogue” Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12), 23-25 May 2012, Istanbul, Turkey pp. 1348-1353

A. Kontogeorgakopoulos and G. Kouroupetroglou: “Simple Cases of Low Cost Force-Feedback Interaction with Haptic Digital Audio Effects” Proceedings of GW2011: The 9th International Gesture Workshop - Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction, May 25-27, 2011, Athens, Greece, pp. 142-146

D. Tsonos and G. Kouroupetroglou: “Modeling reader’s emotional state response on document’s typographic elements” Advances in Human-Computer Interaction, Vol. 2011, Article ID 206983, pp. 1-18, 2011, doi:10.1155/2011/206983

D. Spiliotopoulos, G. Kouroupetroglou and P. Stavropoulos: “VoiceWeb: Spoken Dialogue Interfaces and Usability” chapter in the book: C. Alkhatib (Ed.) "Web Engineered Applications for Evolving Organizations: Emerging Knowledge", pp. 340-359, Information Science Reference Press (IGI Global), Pennsylvania, Hershey PA, USA, 2011, ISBN 978-1-60960-523-0

G. Kouroupetroglou, A. Pino and H. Kacorri: “A Model of Accessibility Services Provision for Students with Disabilities in Higher Education”, in Proceedings of the International Conference "Universal Learning Design" 8-11 Febr. 2011, Brno, pp.23-33, ISBN 978-80-210-5828-6

P. Stavropoulou, D. Spiliotopoulos and Georgios Kouroupetroglou "Design and Development of an Automated Voice Agent: Theory and Practice Brought Together" chapter in the book: D. Perez-Marin J. Carlos and I. Pascual-Nieto (Eds) Conversational Agents and Natural Language Interaction: Techniques and Effective Practices, Information Science Reference Press (IGI Global), Pennsylvania, Hershey PA, USA, 2011, ISBN13: 978-1-60960-617-6

P. Stavropoulou, D. Spiliotopoulos and G. Kouroupetroglou: “Acoustic Modeling of Dialogue Elements for Document Accessibility”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6768, pp. 175–184, 2011

G. Kouroupetroglou, A. Pino, A. Balmpakakis, V. Golematis, D. Chalasyanis, N. Ioannou, I. Koutsoumpas: “Performance Evaluation of Gesture-based 2D and 3D Pointing Tasks”. In proceedings of GW2011: The 9th International Gesture Workshop - Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction, May 25-27, 2011, Athens, Greece, pp. 10-15

D. Delviniotis, G. Kouroupetroglou, "“DAMASKINOS: The prototype corpus of Greek Orthodox ecclesiastical chant voices", Proceedings of the International Conference “Crossroads Greece as an Intercultural Pole of Musical Thought and Creativity”, Tsessaloniki, Greece, June 6-10 2011, pp. 289-302

Γ. Κουρουπέτρογλου, Δ. Δελβινιώτης και Γ. Χρυσοχοϊδης (2010) “ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ: Πρότυπη Συλλογή Ψαλτικών Φωνών”, στον τόμο Γρ. Στάθη (Ed): Θεωρία κα? Πράξη τ?ς Ψαλτικ?ς Τέχνης. ? ?κταηχ?α, έκδοση Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, σελ. 194-206. Πρακτικά Γ ? Διεθνούς Συνεδρίου Μουσικολογικού και Ψαλτικού, σελ. 38-50.

Δ. Δελβινιώτης, Γ. Κουρουπ?τρογλου Γ. (2010) “Μουσικ? Διαστηματικ? Ψηφιακ? ?νάλυση στ? Βυζαντιν? Μ?λος” στον τόμο Γρ. Στάθη (Ed): Θεωρία κα? Πράξη τ?ς Ψαλτικ?ς Τέχνης. ? ?κταηχ?α, έκδοση Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, σελ. 194-206. Πρακτικά Γ ? Διεθνούς Συνεδρίου Μουσικολογικού και Ψαλτικού, Αθήνα, 17-21 Οκτ. 2006.

A. Pino and G. Kouroupetroglou "ITHACA: An Open Source Framework for Building Component-based Augmentative and Alternative Communication Applications", ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS), Vol.2, issue 4, pp. 14.1-14.30, 2010

D. Spiliotopoulos, G. Xydas, G. Kouroupetroglou, V. Argyropoulos and K. Ikospentaki: "Auditory universal accessibility of data tables using naturally derived prosody specification", Journal Universal Access in the Information Society (UAIS), Vol. 9, no. 2, pp. 169-183, June 2010

A. Pino, G. Kouroupetroglou, H. Kacorri, A. Sarantidou, and D. Spiliotopoulos: "An Open Source / Freeware Assistive Technology Software Inventory" Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6179, pp. 178-185, 2010

P. Stavropoulou, D. Spiliotopoulos, G. Kouroupetroglou: "Integrating Contrast in a Framework for Predicting Prosody", Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 6008, pp. 748-758, 2010

G. Kouroupetroglou and D. Spiliotopoulos "Usability Methodologies for Real-Life Voice User Interfaces", International Journal of Information Technology and Web Engineering (IJITWE), Vol. 4, Issue 4, pp.78-94, 2009

D. Spiliotopoulos, P. Stavropoulou and G. Kouroupetroglou: “Spoken Dialogue Interfaces: Integrating Usability”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 5889, pp 484-499, 2009

D. Tsonos, H. Kaccori and G. Kouroupetroglou: "A Design-for-All Approach Towards Multimodal Accessibility of Mathematics", In P.L. Emiliani et al. (Eds.) Assistive Technology from Adapted Equipment to Inclusive Environments, Assistive Technology Research Series, Vol. 25, pp. 393-397, IOS Press, Amsterdam

D. Spiliotopoulos and G. Kouroupetroglou: "Usability Methodologies for Spoken Dialogue Web Interfaces", chapter in the book T. Spiliotopoulos, P. Papadopoulou, D. Martakos and G.Kouroupetroglou (Eds): "Integrating Usability Engineering for Designing the Web Experience: Methodologies and Principles", 2010, Information Science Reference Press (IGI Global), Pennsylvania, USA, ISBN: 1605668966

G. Kouroupetroglou and H. Kaccori: "Deriving Accessible Science Books for the Blind Students of Physics", Proc. of the 7th International Conference of the Balkan Physical Union, Published by the American Intistute of Physics (AIP), Vol. 1203(1), pp. 1308-1313, 2010.

G. Kouroupetroglou: "Universal Access in Public Terminals: Information Kiosks and ATMs", chapter in the book: The Universal Access Handbook, C. Stephanidis (Ed.), chapter 48 (pp. 48.1-48.19), 2009, CRC Press, Florida, USA, ISBN: 9780805862805

V. Argyropoulos, G. Sideridis, G. Kouroupetroglou and G. Xydas: "Auditory Discriminations of Typographic Attributes of Documents by Students with Blidness", British Journal of Visual Impairment, Vol. 27, No. 3, pp. 183-203, 2009

G. Kouroupetroglou, D. Tsonos, and E. Vlahos: "DocEmoX: A System for the Typography-Derived Emotional Annotation of Documents", Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 5616, pp. 550-558, 2009

D. Spiliotopoulos, P. Stavropoulou, G. Kouroupetroglou: "Acoustic Rendering of Data Tables Using Earcons and Prosody for Document Accessibility", Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 5616, pp. 587-596, 2009

V. Papataxiarhis, V. Riga, V. Nomikos, O. Sekkas, K. Kolomvatsos, V. Tsetsos, P. Papageorgas, S. Vourakis, S. Hadjiefthymiades, and G. Kouroupetroglou "MNISIKLIS: Indoor Location Based Services for All", chapter in the book: G. Gartner and K. Rehrl (Eds.) "Location Based Services and TeleCartography - From Sensor Fusion to Context", pp 263-282, 2009, Springer, ISBN: 978-3-540-87392-1

G. Kouroupetroglou and D. Tsonos: "Multimodal Accessibility of Documents" chapter in the book Advances in Human-Computer Interaction, I-Tech Education and Publishing, Vienna, 2008, pp 451-470, ISBN 978-3-902613-38-7

K. Fellbaum and G. Kouroupetroglou: "Principles of Electronic Speech Processing with Applications for People with Disabilities”, Journal Technology and Disability, Vol. 20, No 2, pp 55-85, 2008, DOI: 10.3233/TAD-2008-20203, invited paper

D. Delviniotis, G. Kouroupetroglou, and S. Theodoridis (2008) "Acoustic Analysis of musical intervals in modern Byzantine Chant Scales", Journal of the Acoustical Society of America (JASA), Vol. 124, No 4, pp. EL262-EL269, DOI 10.1121/1.2968299

D. Freitas and G. Kouroupetroglou: "Speech Technologies for Blind and Low Vision Persons", Journal Technology and Disability, Vol. 20, No 2, pp 135-156, 2008, DOI: 10.3233/TAD-2008-20208, invited paper

K. Papadopoulos, V. Argyropoulos and G. Kouroupetroglou: "Discrimination, perception and comprehension of synthetic speech by visually impaired students: the case of similar acoustic patterns", Journal of Visual Impairment and Blindness (JVIB), Vol. 102, no 7, 2008 pp 420-429
http://findarticles.com/p/articles/mi_6836/is_7_102/ai_n28557232/pg_1?tag=content;col1

D. Tsonos and G. Kouroupetroglou: "A Methodology for the Extraction of Reader's Emotional State Triggered from Text Typography" chapter in the book: Tools in Artificial Intelligence, Paula Fritzsche (Ed.), In-Tech Publishing, Vienna, 2008, ISBN 978-953-7619-03-9, pp 439-454

D. Spiliotopoulos, G. Petasis, and G. Kouroupetroglou: "A Framework for Language-independent Analysis and Prosodic Feature Annotation of Text Corpora", Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 5246, 2008, pp 517-524

P. Tzevelekos, A. Georgaki, and G. Kouroupetroglou: "HERON: A Zournas Digital Virtual Musical Instrument", Proceedings of the 3rd ACM International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts (DIMEA 2008), 10-12 Sept. 2008, Athens, pp 352-359

A. Kontogeorgakopoulos, P. Tzevelekos, C. Cadoz and G. Kouroupetroglou: "Using the CORDIS-ANIMA Formalism for the Physical Modeling of the Greek Zournas Shawm", Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC08), 24-29 August 2008, Belfast, Northern Ireland, pp 395-398

D. Tsonos, K. Ikospentaki, and G. Kouroupetrolgou: "Towards Modeling of Readers' Emotional State Response for the Automated Annotation of Documents", Proc. of the IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2008), Hong Kong, June 1-6, 2008, pp 3252-3259

D. Tsonos and G. Kouroupetroglou: "Accessibility of Board and Presentations in the classroom: a Design-for-All Approach", Proc. of the International Conference on Telehealth and Assistive Technologies, April 16-18, 2008, Baltimore, Maryland, USA, pp 13-18, ACTA Press

D. Tsonos, G. Xydas, and G. Kouroupetroglou: "A Methodology for Reader's Emotional State Extraction to Augment Expressions in Speech Synthesis”, Proc. 19th IEEE Int. Conf. on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2007), Patras, Greece, 29-31 Oct. 2007, Vol. II, pp. 218-225

V. Argyropoulos, K.Papadopoulos, G. Kouroupetroglou, G. Xydas, and P. Katsoulis: "Discrimination and Perception of the Acoustic Rendition of Texts by Blind People", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4556, pp. 205-213, 2007

F. Fourli-Kartsouni, K. Slavakis, G. Kouroupetroglou, and S. Theodoridis: "A Bayesian Network Approach to Semantic Labelling of Text Formatting in XML Corpora of Documents", Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Vol. 4556, pp. 299-308, 2007

D. Tsonos, G. Xydas, and G. Kouroupetroglou: "Auditory Accessibility of Metadata in Books: A Design for All Approach", Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Vol. 4556, pp. 436-445, 2007

K. Ikospentaki, S. Vosniadou, D. Tsonos, and G. Kouroupetroglou: "HOMER: A Design for the Development of Acoustical-Haptic Representations of Document Meta-Data for Use by Persons with Vision Loss", Proc. of the Second European Cognitive Science Conference (EuroCogSci 2007), Delphi, 23-27 May 2007, pp. 912

G. Chryssochoidis, D. Delviniotis, and G. Kouroupetroglou: "A semi-automated tagging methodology for Orthodox Ecclesiastic Chant Acoustic corpora", Proceedings of the 4 th Sound and Music Computing Conference (SMC07), 11-13 July 2007, Lefkada, Greece, pp 126-133

P. Tzevelekos, T. Perperis, V. Kyritsi, and G. Kouroupetroglou: "A Component-Based Framework for the Development of Virtual Musical Instruments Based on Physical Modeling", Proceedings of the 4th Sound and Music Computing Conference (SMC07), 11-13 July 2007, Lefkada, Greece, pp 30-37

V. Kyritsi, A. Georgaki, and G. Kouroupetroglou: "A Score-to-Singing Voice Synthesis System for the Greek Language", Proceedings of the International Computer Music Conference 2007 (ICMC07) Copenhagen, Denmark, 27-31 August 2007, Vol. II, pp. 216-223

G. Kouroupetroglou, D. Delviniotis and G. Chryssochoidis: "DAMASKINOS: The Model Tagged Acoustic Corpus of Byzantine Ecclesiastic Chant Voices", Proc. of the Conf. ACOUSTICS 2006, 18-19 Sept. 2006, Heraclion, Greece, pp. 68-76

P. Tzevelekos, V. Kyritsi, Th. Perperis, and G. Kouroupetroglou: "Physical Modelling of Wood Wind Musical Instruments based on the Acoustic Process of their components", Proc. of the Conf. ACOUSTICS 2006, 18-19 Sept. 2006, Heraclion, Greece

I. Zannos, A. Georgaki, D. Delviniotis, and G. Kouroupetroglou: "Real-time control of Greek Chant Synthesis", Proc. Of the Int. Conf. 3rd SMC06 (Sound and Music Computing Conference), 18-20 May 2006, Marseille, pp 47-52

G. Xydas and G. Kouroupetroglou: “Tone-group F0 selection for modelling focus prominence in small-footprint speech synthesis” Journal Speech Communication, Vol. 48(9), 2006, pp 1057-1078

G. Mazarakis, P. Tzevelekos, and G. Kouroupetroglou: "Musical Instrument Recognition and Classification Using Time Encoded Signal Processing and Fast Artificial Neural Networks", Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 3955, pp. 246 - 255, 2006

P. Zervas, G. Xydas, N. Fakotakis, G. Kokkinakis, and G. Kouroupetroglou: "Experimental Evaluation of Tree-Based Algorithms for Intonational Breaks Representation", Proc.8th Intern. Conf. Text, Speech and Dialogue (TSD2005), Carlsbad, Czech. V. Matousek et al. (Eds.): TSD 2005, LNAI 3658, pp. 334-341. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005

D. Spiliotopoulos, G. Xydas, and G. Kouroupetroglou: "Diction Based Prosody Modeling in Table-to-Speech Synthesis", Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) Vol. 3658, pp. 294-301. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005

G. Xydas, P. Zervas, G. Kouroupetroglou, N. Fakotakis, and G. Kokkinakis: "Tree-Based Prediction of Prosodic Phrase Breaks on top of Shallow Textual Features”, Proc., 9th Conference on Speech Communication and Technology (INTERSPEECH 2005), Lisbon, 4-8 Sept. 2005, pp. 3237-3240

G. Xydas and G. Kouroupetroglou: "A Target-Selection Method for Generating F0 Contours in Short Messaging Applications", Int. Transactions on Speech Science and Engineering, Vol.2, No1, Febr. 2005, pp 109-120

G. Xydas, V. Argyropoulos, Th. Karakosta, and G. Kouroupetroglou: "An Experimental Approach in Recognizing Synthesized Auditory Components in a Non-Visual Interaction with Documents", Proc. of the 11th Int. Conference on Human-Computer Interaction, 22-27 July 2005, Las Vegas, Nevada USA

D. Spiliotopoulos, G. Xydas, G. Kouroupetroglou, and V. Argyropoulos: "Experimentation on Spoken Format of Tables in Auditory User Interfaces", Proc. of the 3rd Int. Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, 22-27 July 2005, Las Vegas, Nevada USA

J. Calder, A.C. Melengoglou, C. Callaway, E. Not, F. Pianesi, I. Androutsopoulos, C.D. Spyropoulos, G. Xydas, G. Kouroupetroglou, and M. Roussou: "Multilingual Personalized Information Objects", in O. Stock and M. Zancanaro (eds.) Multimodal Intelligent Information Presentation, Springer, Series: Test, Speech and Language Technology, Vol. 27. ISBN: 1-4020-3049-5, 2005, pp. 177-201 http://repository.cs.aueb.gr/getdoc.php?papercode=B-1-2005

G. Xydas, D. Spiliotopoulos, and G. Kouroupetroglou: “Modelling Improved Prosody Generation from High-Level Linguistically Annotated Corpora” , IEICE Trans. Inf. & Syst., Special Issue on Corpus-Based Speech Technologies, Vol.E88-D, No.3 March 2005, pp 510-518

G. Xydas and G. Kouroupetroglou: "An Intonation Model for Embedded Devices Based on Natural F0 Samples”, Proceedings of the 8th International Conference of Spoken Language Processing (INTERSPEECH 2004 - ICSLP), Jeju, Korea, 4-8 October 2004, pp. 801-804

P. Zervas, G. Xydas, N. Fakotakis, G. Kokkinakis, and G. Kouroupetroglou: "Evaluation of Corpus Based Tone Prediction in Mismatched Environments for Greek TtS Synthesis”, Proceedings of the 8th International Conference of Spoken Language Processing(INTERSPEECH 2004 - ICSLP), Jeju, Korea, 4-8 October 2004, pp. 761-764

P. Tzevelekos and G. Kouroupetroglou: "Acoustical analysis of woodwind musical instruments for virtual instrument implementation by physical modeling”, Proc. of the Conf. ACOUSTICS 2004, 27-28 Sept. 2004, Thessalonica, pp 49-60

G. Xydas, V. Argyropoulos, T. Karakosta, and G. Kouroupetroglou: "An Open Platform for Conducting Psycho-Acoustic Experiments in the Auditory Representation of Web Documents”, Proc. of the Conf. ACOUSTICS 2004, 27-28 Sept. 2004, Thessalonica, pp. 157-164

G. Xydas, D. Spiliotopoulos, and G. Kouroupetroglou: "Modeling Prosodic Structures in Linguistically Enriched Environments", Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Vol. 3206, pp. 521-528

G. Xydas, G. Karberis, and G. Kouroupetroglou: “Text Normalization for the Pronunciation of Non-Standard Words in an Inflected Language”, Lecture Notes in Artificial Intelligemce (LNAI), Vol. 3025, pp 390-399, 2004

Γ. Κουρουπέτρογλου: “Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ενταξιακή Εκπαίδευση των Τυφλών Μαθητών”, κεφάλαιο στο βιβλίο Εκπαίδευση και Τύφλωση - Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές, Επιμ. Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Η. Σπανδάγου, εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 2004, σελ.201-210, ISBN 960-406-838-5

G.Xydas, D.Spiliotopoulos, and G.Kouroupetroglou: "Building Prosodic Structures in a Concept-to-Speech System”. In proceedings of Workshop on Balkan Language Resources and Tools, 1st Balkan Conference on Informatics (BCI-2003), Thessaloniki, Greece, November 21, 2003.

Γ. Καρμπέρης, Γ. Κουρουπέτρογλου και Γ. Ξύδας: "Ένα Υβριδικό Μοντέλο για την Δυναμική Κανονικοποίηση Ελληνικών Κειμένων”. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (6thICGL), Ρέθυμνο, Κρήτη, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003.

G. Xydas, D. Spiliotopoulos, and G. Kouroupetroglou: "Prosody Prediction from Linguistically Enriched Documents Based on a Machine Learning Algorithm" . In proceedings of the 6th International Conference of Greek Linguistics (6th ICGL), Rethymno, Greece, September 18-21 2003.

A. Pino, E. Kalogeros, I. Salemis, and G. Kouroupetroglou: "Brain Computer Interface Cursor Measures for Motion-impaired and Able-bodied Users”. In Stephanidis C. (Ed) (2003), Universal Access in HCI: Inclusive Design in the Information Society, proceedings of HCI International 2003: The 10th International Conference on Human-Computer Interaction, June 22-27, 2003, Crete, Greece. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2003, Vol. 4, pp. 1462-1466

G. Xydas, D. Spiliotopoulos, and G. Kouroupetroglou: "Modelling Emphatic Events from Non-Speech Aware Documents in Speech Based User Interfaces”. In C. Stephanidis, and J. Jacko (Eds) (2003), Human-Computer Interaction, Theory and Practice, proceedings of HCI International 2003: The 10th International Conference on Human-Computer Interaction, June 22-27, 2003, Crete, Greece. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2003, Vol. 2, pp 806-810

C. Viglas and G. Kouroupetroglou: "e-AAC: Making Internet-based Interpersonal Communication and WWW Content Accessible for AAC Symbol Users”. In C. Stephanidis (Ed) (2003), Universal Access in HCI: Inclusive Design in the Information Society, proceedings of HCI International 2003: The 10th International Conference on Human-Computer Interaction, June 22-27, 2003, Crete, Greece . Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2003, Vol. 4, pp. 276-280

G. Kouroupetroglou and A. Pino: "A New Generation of Communication Aids under the ULYSSES Component-Based Framework”. In Proceedings of ASSETS 2002: The 5th International ACM SIGCAPH Conference on Assistive Technologies, July 8-10,2002, Edinburgh, Scotland . ACM, 2002, pp. 218-225

G. Karberis and G. Kouroupetroglou: "Transforming Spontaneous Telegraphic Language to Well-Formed Greek Sentences for Alternative and Augmentative Communication”. Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 2308, 2002, pp 155-166

C. Viglas and G. Kouroupetroglou: "An Open Machine Translation System for Augmentative and Alternative Communication”. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 2398, 2002, pp 698-706

G. Xydas and G. Kouroupetroglou: "Text-to-Speech Scripting Interface for Appropriate Vocalisation of e-Texts”. In proceedings of EUROSPEECH 2001, Sept. 3-7, Aalborg, Denmark , pp. 2247-2250

G. Kouroupetroglou and A. Pino: "ULYSSES: A Framework for Incorporating Multi-Vendor Components in Interpersonal Communication Applications" . In Marincek C. (Ed) (2001), Assistive Technology, proceedings of AAATE 2001: The 6th European Conference for the Advancement of Assistive Technology, September 3-6, 2001, Lubliana, Slovenia . Amsterdam, IOS Press, 2001, pp. 55-59

G. Xydas and G. Kouroupetroglou: "The DEMOSTHeNES Speech Composer”. In Proceedings of the 4th ISCA Tutorial and Research Workshop on Speech Synthesis, Perthshire, Scotland, August 29th - September 1st, 2001, pp 167-172

G. Kouroupetroglou, A. Pino, and C. Viglas: "Managing Accessible User Interfaces of Multi-Vendor Components under the ULYSSES Framework for Interpersonal Communication Applications”. In C. Stephanidis (Ed), (2001) Universal Access in HCI: Towards an information society for all, proceedings of HCI International 2001: The 9th International Conference on Human-Computer Interaction, August 5-10, 2001, New Orleans, LA, USA . Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2001, Vol. 3, pp. 185-189

G. Xydas and G. Kouroupetroglou: "Augmented Auditory Representation of e-Texts for Text-to-Speech Systems”. Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 2166, Springer, 2001, pp. 134-141

G. Kouroupetroglou, M. Stamati, and C. Metaxaki-Kossionides: "World-Wide-Web Supporting for the Learning of Non-Orthographic Languages". In G. Cumming, T. Okamoto and L. Gomez (Eds): Advanced Research in Computers and Communications in Education: New Human Abilities for the Networked Society, book series “Frontiers in Artificial Intelligence and Applications”, Vol. 55, 2000, IOS Press, Netherlands, ISBN: 978-1-58603-027-8

C. Metaxaki-Kossionides, G. Kouroupetroglou, S. Lialiou: "Eliminating the Distance Between Intelligent and Not Intelligent Systems", Proc. of the IEEE International Workshop on Advanced Learning Technologies (IWALT 2000), 4-6 Dec. 2000, Palmerston North, New Zeeland, pp 274 (IEEE Computer Society Press)

G. Kouroupetroglou and E. Mitsopoulos: "Speech-enabled e-Commerce for Disabled and Elderly Persons”. In proceedings of the COST219 Seminar "Speech and Hearing Technology", November 8-12, 2000, Cottbus, Germany , pp. 72-94

Metaxaki-Kossionides, C., Gonida, E., Lialiou, S. & Kouroupetroglou, G.: " Principles of Cognitive Evaluation for an Educational CD-ROM For History ", in J. Bourdeau & R. Heller (Eds.), Proceedings of the 12th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA) , Montreal, Quebec, Canada, June 26-July 1, 2000, p. 1824.

G. Kouroupetroglou, C. Viglas, and C. Metaxaki-Kossionides: "Web Enabled Teaching Aid for Non-orthographic Languages”. In proceedings of the 11th International Conference Society for Information Technology & Teacher Education, SITE 2000, February 8-12, 2000, San Diego, California , pp. 1962-1967

G. Kouroupetroglou, C. Viglas, A. Pino, D. Deligiorgi, and I. Kalogiros: "HIPPODAMUS: A WWW Based Expanded Learning Environment”. In proceedings of M/SET 2000: The International Conference on Mathematics/Science Education & Technology, Feb. 5-8, 2000, San Diego, USA . AACE, 2000, pp 239-244

M. Andona, C. Stefanidis, and G. Kouroupetroglou: “Access to Lexical Knowledge in Interpersonal Communication Aids”. Journal of Augmentative and Alternative Communication, Vol. 15, Dec. 1999, pp269-279

D. Deligiorgi, C. Cartalis, G. Kouroupetroglou, C. Moutselos, and E. Kambitsi: "A Decision Support Tool for the Assessment of Air Quality in the Urban Areas: An Application of Athens". Toxicological and Environmental Chemistry, vol. 69, pp.31-42, 1999.

G. Kouroupetroglou, M. Stamati, and C. Metaxaki-Kossionides: "World-Wide-Web Supporting for the Learning of Non-Orthographic Languages”. In G. Cumming, T. Okamoto and L. Gomez (Eds): "Advanced Research in Computers and Communications in Education", proceedings of the 7th International Conference on Computers in Education - ICCE'99, November 4-5, 1999, Chiba, Japan. IOS Press 1999, pp 995-1002

G. Kouroupetroglou, M. Stamati, and C. Metaxaki-Κossionidis: "Educational Endorsement via the World Wide for the Learning of Non-Orthographic Languages". In proceedings of the 4th Conference on Didactics of Mathematics and Informatics in Education, 1-3 Oct. 1999, Rethymno

Γ. Κουρουπέτρογλου και Α. Πίνο: ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ: Ένα Διευρυμένο Μαθησιακό Περιβάλλον Βασισμένο στον Παγκόσμιο Ιστό”. Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Διδακτική των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 15 Οκτωβρίου 1999, Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάς

C. Metaxaki-Kossionidis, S. Lialiou, and G. Kouroupetroglou: “Applying the Object Oriented Design in Combination with the Hypertx Mode for Prototyping in Different Topics”, Proc. ED'MEDIA 99 Conference, AAACE, June 19-24, Seattle, Washington, USA, pp.917-921

C. Metaxaki-Kossionidis, S. Lialiou D. Bolis, and G. Kouroupetroglou: "Using the Web to Study History", Proc. Web'Net 98 Conf., AAACE, Orlando, Florida, USA. November 7-12, 1998

M. F. McTear and G. Kouroupetroglou: "Emerging Multidisciplinary Educational Issues in the Area of Spoken Dialogue Communication", Proc. of the International Conference: "The Future of the Humanities in the Digital Age", Bergen, Norway, Sept. 25-28, 1998

C. Viglas, C. Stamatis, and G. Kouroupetroglou: “Remote Assistive Interpersonal Communication Exploiting Component Based Development”, Proceedings of the XV IFIP World Computer Congress, 31 August - 4 Sept. 1998, Vienna - Budapest, Congress "Computers and Assistive Technology" -ICCHP 98, pp. 487-496

C. Espain, G. Bloothooft, A. Bonafonte, A. Drygajlo, K. Felbaum, J. Haas, R. Hoffmann, G. Kouroupetroglou, P. McKevitt, M. McTear, V. Sanchez, and K. Sgardas: “Spoken Language Engineering”, in The Landscape of Future Education in Speech Communication Sciences, OTS Publications, 1998, ISBN 90-5434-069-X, pp.25-54

G. Kouroupetroglou, C. Viglas, C. Stamatis, and F. Pentaris: “Towards the Next Generation of Computer-based Interpersonal Communication Aids”, in Advancement of Assistive Technology, Edit. G.Anogianakis, C. Buhler and M. Soede, Assistive Technology Research Series Vol. 3, 1997, IOS Press, ISBN 90 5199361 7, p. 110-114, ΑΑΑΤΕ97, Proceedings of the 4th European Conference for the Advancement of Assistive Technology, 29 Sep. - 2 Oct. 1997, Porto Carras

M. Andona, C. Stephanidis, and G. Kouroupetroglou: “Vocabulary Management in Modular Interpersonal Communication Aids”, in Advancement of Assistive Technology, Edit. G.Anogianakis, C. Buhler and M. Soede, Assistive Technology Research Series Vol. 3, 1997, IOS Press, ISBN 90 5199361 7, p. 200-205, Proceedings of the ΑΑΑΤΕ97, 4th European Conference for the Advancement of Assistive Technology, 29 Sep. - 2 Oct. 1997, Porto Carras

G. Kouroupetroglou et al: "Global Learning Observations to Benefit the Environment (GLOBE): An International Programme for Environmental Awareness and Education", Proceedings of the International UNESCO Conf. "Environment and Society", Thessalokini, 8-12 Dec. 1997, pp. 345-358

A. Anagnostopoulos and G. Kouroupetroglou: "HERMES: An Object-Oriented Multitasking System for Concurrent Digital Signal Processing", Proc. of EUSIPCO-96 VIII European Signal Processing Conference, 10-13 Sept. 1996, Trieste, pp 1331-1334

G. Kouroupetroglou, C. Viglas, A. Anagnostopoulos, C. Stamatis, and F. Pentaris: "A Novel Software Architecture for Computer-based Interpersonal Communication Aids", in "Interdisciplinary Aspects on Computers Helping People with Special Needs", Edit. J.Klaus, E.Auff, W.Kresmer and W.Zagler, ISBN3-486-23797-7, Oldenbourg, Munhen and Wien, Proc. of ICCHP’96 - 5th Intarnational Conference on Computers Helping People with Special Needs", July 17-19, Linz, pp. 715-720

P.-L. Emiliani, J.Ekberg, G.Kouroupetroglou, H.Petrie and C.Stefanidis: "Development Platform for Unified Access to Enabling Environmnets", in "Interdisciplinary Aspects on Computers Helping People with Special Needs", Edit. J. Klaus, E. Auff, W. Kresmer, and W. Zagler, ISBN3-486-23797-7, Oldenbourg, Munhen and Wien, Proc. of ICCHP’96, July 17-19, Linz, pp. 69-75

G. Kouroupetroglou, A. Paramythis, A. Koumpis, C. Viglas, A. Anagnostopoulos, and H. Frangouli: “Design of Interpersonal Communication Systems Based on a Unified User Interface Platform and a Modular Architecture”, Proc. TIDE Workshop on User Interface Design for Communication Systems, Brussels, July 7, 1995, p.8-17

G.Kouroupetroglou and G. Nemeth: “Speech Technology for Disabled and Elderly People”, chapter in the book “Telecommunications for All”, Ed. Patrick Roe, Published by the European Commission - Directorate General XIII, Catalogue number: CD-90-95-712-EN-C, 1995, pp.186-195

D. Deligiorgi, G. Kouroupetroglou, C. Cartalis, C. Moutselos, and E. Kambitsi: "PARIS: An Information System for Air Pollution Management in the Urban Area of Athens”,Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 11, pp.193-200, 1995

G. Kouroupetroglou, C. Viglas, and C. Metaxaki: “A Generic Methodology and Instrument for Evaluating Interactive Multimedia”, in “Telematics for Education and Training", Ed. P. Held and W. Kugemann, IOS Press, 1995, pp 343-350, Proc. DELTA 94 Conference, Dusseldorf, 24-26 November 1994

C. Stephanidis and G. Kouroupetroglou: “Human Machine Interface Technology and Interpersonal Communication Aids”, Proc. Fifth COST 219 Conference: Trends in  Technologies for Disabled and Elderly People, Tregastel, France, June 7-8, 1994, p. 165-172

G. Kouroupetroglou and C. Viglas: “MULTIGRACE: A Multimedia Learning and Teaching Environment for Graphic Interpersonal Communication Systems”, Proc. of ISAAC 94 Conf., Maastricht NL, 9-13 October 1994, p. 407-409

G. Kouroupetroglou, A. Anagnostopoulos, G. Papakostas, C. Viglas, and A. Haroupias: “The BLISPHON Alternative Communication System for the Speechless Individual”, Proc. of ESCA Conf. Speech and Language Technology for Disabled Persons, Stockholm, May 31-June 2, 1993, p. 107-110

A. Anagnostopoulos and G. Kouroupetroglou: "Speech Visualisation Using Phonolab", Proc. of the International Conference on the Role and Impact of Information Technology in the Assesment and Rehabilitation of Individuals with Communication Disorders, Porto Carras, Greece, Sept. 5-9, 1990, p.28

G. Kouroupetroglou, A. Charoupias, and A. Anagnostopoulos: "Information technology and Blissymbolics: An Educational Environment for the non-vocal communication", Proc. of the EURIT Conf. April 24-27, 1990, Herning, Denmark

A. Charoupias, G. Kouroupetroglou, A. Anagnostopoulos, A. Firipidou, and G. Tsanou: “BLISPHON An Integrated Communication System with Text and Speech Output”, Proc. of the International Conference on the Role and Impact of Information Technology in the Assesment and Rehabilitation of Individuals with Communication Disorders, Porto Carras, Greece, Sept. 5-9, 1990, p.33

G. Kouroupetroglou, C. Caroubalos, D. Asimakopoulos, and N. Vakasis: "An Autonomous Multichannel Data-Acquisition System", Review of Scientific Instruments Journal, Vol.59 (1), 1988, p.179-181

G. Kouroupetroglou, I. Orfanos, and M. Katiri-Stefanou: "Long-term average spectral characteristics of voices after thyroidectomy", Proc. of the II Intern. Conf. on Applications of Physics to Medicine and Biology, Trieste, ed. Z.Bajzer, P.Baxa & C.Franconi, Word Scientific Publ.Co. 1984, p.593-594

J. Orfanos, G. Kouroupetroglou, and G. Boudouris: "Study of the Acoustical Characteristics of the Greek Vowels",  in "Methods and Applications of Measaurement and Control", Ed. S.Tzafestas & M.Hamza, ACTA Press 1984, p. 263-266, Proc. of IASTED MECO’83 Confer. Athens, August 29- Sept. 2, 1983

G.Kouroupetroglou:, N.Vakasis and C.Caroubalos: "An Autonomous, Multichannel Data Acquisition System", Proc. IEEE MELECON’83, Athens, 24-26 May 1983, p.A6.12-A6.13

N. Vakasis and G. Kouroupetroglou: "A dedicated A/D buffer", Proc. of the IEEE MELECON’83, Athens, 24-26 May 1983, p.B3.07-B3.08

G. Kouroupetroglou and G. Boudouris: "Collision induced absorption in CO2 at 0.21 cm-1  - dependence on density and temperature", Proc. of the 15th EGAS International Conference (European Group of Atomic Spectroscopy), Madrid 5-8 July 1983, Vol. 6E, p.234-235

G. Kouroupetroglou and G. Boudouris: "An accurate method for intermolecular interaction measurements at low microwave frequencies", Proc. 16th European Congress on Molecular Spectroscopy, Sofia, 12-16 Sept. 1983, p.292

G. Kouroupetroglou, P. Giouleas, and G.,Boudouris: "Dispersion and absorption in compressed CO2 at 0.091 cm-1", Proc. of the 12th EGAS International Conference (European Group of Atomic Spectroscopy), Pisa 2-5 Sep. 1980, Edit. W.Merz, E.P.S. Vol. 4E, p.117-120

G. Kouroupetroglou and G. Boudouris: "Temperature dependence of the Collision induced absortion of CO2 at 0.091 cm-1", in "Physics of Electronic and Atomic Collisions", Eds. J. Eicheler, W. Fritsh, N. Stolterfoht, and U. Wille, North Holland 1983, p. 699, Proc. of XIII Intern. Conf. Berlin July 27 - August 2

¶ρθρα σε Τιμητικούς Τόμους

Γ. Κουρουπέτρογλου “Μοντέλο παροχής Υπηρεσιών Πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για Φοιτητές με Αναπηρία, Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Σοβαρές Παθήσεις”, Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Θ. Σφηκόπουλο, σελ. 169-187, 2022, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, ISBN 978-960-466-273-9

G. Boudouris and G. Kouroupetroglou “The study of CO2 molecular interactions from collision-induced spectra” in G. Alzetta, E. Arimondo, F. Bassani, L. Radicati (Eds) “Interaction of Radiation with Matter”, a Volume in honour of Adriano Gozzini, Scuola Normale Superiore, pp. 293-310, 1987, Pisa

Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με Κρίση

Η. Βασιλείου, Σ. Πολυχρονοπούλου, Ι. Παπαδάτος, Γ. Κουρουπέτρογλου (2018): “Στάσεις Εφήβων Μαθητών με και χωρίς Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες απέναντι στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας”, Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα 14-17 Ιουνίου 2018, τόμος 8, σελ. 84-97, Έκδοση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. DOI 10.12681/edusc.2657

Γ. Κουρουπέτρογλου, H. Kacorri και Π. Ρήγα: “Αυτόματη Ακουστικοποίηση Μαθηματικών Εκφράσεων στην Ελληνική Γλώσσα”, Πρακτικά 8ου Συνεδρίου "ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016", Αθήνα, 3-4 Οκτωβρίου 2016, Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής

Γ. Κουρουπέτρογλου, Π. Ρήγα: “Μετατροπή Μαθηματικών-σε-Ομιλία για παραγωγή Ψηφιακών Ακουστικών Βιβλίων στην Ελληνική Γλώσσα” Πρακτικά 8ου Συνεδρίου "ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016", Αθήνα, 3-4 Οκτωβρίου 2016, Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής

Φ. Κατσούλης, Γ. Κουρουπέτρογλου “Η χρήση των σημάτων γραφής στα σχολικά εγχειρίδια και η αντίληψη τους από τυφλούς και βλέποντες μαθητές” Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», Αθήνα, 4-6 Μαρτίου 2016

K. Ρίβιου, Γ. Κουρουπέτρογλου και Ν. Οικονομίδης “Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση” Πρακτικά Συνεδρίου: “Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική”, 24-26 Απριλίου 2015, Ηράκλειο Κρήτης, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (IAKE)

Μπαρούτη Μαριαλένα, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος και Κουρουπέτρογλου Γεώργιος “Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και συνθετικής ομιλίας”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013

Φ. Κατσούλης και Γ. Κουρουπέτρογλου: «Σχεσιακή Ομοιότητα Μεταξύ του Διαφορετικού Στυλ και Βάρους Γραμματοσειράς Κειμένων και του Τονικού Ύψους και Ρυθμού Ομιλίας κατά την Ακουστική Απόδοση με Συνθετική Ομιλία», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης, Λεύκες Πάρου, 28-31 Μαΐου 2009.

Γ. Κουρουπέτρογλου: «Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Eιδική Αγωγή» Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής: Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης, 26-29 Απριλίου 2007, Αθήνα (προσκεκλημένη ομιλία)

Π. Τζεβελέκος, Ι. Μπαξεβάνης, Γ. Κουρουπέτρογλου και Ε. Περπιράκη: “Χρόνο-φασματική ανάλυση ακουστικού σήματος αντιπροσωπευτικών τύπων ζουρνά”, Πρακτικά Συνεδρίου ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008, 30 Σεπτ.-1 Οκτ. 2008, Ξάνθη

Φ. Κατσούλης και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Σχεσιακή ομοιότητα μεταξύ μεγέθους γραμματοσειράς και έντασης φωνής κατά την ακουστική αναπαράσταση των οπτικών χαρακτηριστικών δομημένων κειμένων”, Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Γνωστικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, 6-9 Νοεμβρίου 2008

Γ. Καρμπέρης: “Μια νέα μέθοδος δυναμικής κανονικοποίησης Ελληνικού κειμένου”, Τόμος: Επιλεγμένες Διπλωματικές και Πτυχιακές Εργασίες, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004, σελ. 21-30

Ε. Καλόγερος και Η. Σαλεμής: “Αξιολόγηση Απόδοσης Συσκευών Προσομοίωσης Ποντικιού Εφαρμογή σε Σύστημα Εγκεφαλικών Σημάτων”, Τόμος: Επιλεγμένες Διπλωματικές και Πτυχιακές Εργασίες, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005

Γ. Κουρουπέτρογλου: “Ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ενσωμάτωσης Τυφλών Μαθητών στο Σχολείο μέσω Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορικής”, Προσκεκλημένη Ομιλία, Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Λουτράκι, 29 Ιαν.-1 Φεβρ. 2004, σελ. 13-16

Γ. Κουρουπέτρογλου, Μ. Σταμάτη και Χ. Μεταξάκη-Κοσιονίδου: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (WWW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ», Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, 1-3 Οκτ. 1999, Ρέθυμνο, σελ. 312-319

Δ. Δεληγιώργη, Γ. Κουρουπέτρογλου, Α. Μαλανδράκη και Γ. Ξύδας : “Μάθηση Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή (CAL) και Χρήση του Διαδικτύου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εφαρμογή: Νερό και Περιβάλλον”, Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, 11-13 Δεκ.1998, Χαλκίδα, σελ.41-42

Δ. Δεληγιώργη και Γ. Κουρουπέτρογλου: "GreeNet: Δίκτυο Εκτίμησης της Επίδρασης των Εκπομπών CO2 και των άλλων Αερίων του Θερμοκηπίου στις Κλιματικές Αλλαγές”, Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, 11-13 Δεκ.1998, Χαλκίδα, σελ.17-18

Γ. Κουρουπέτρογλου, Δ. Δεληγιώργη και Κ. Καρτάλης: “Ιστός Μάθησης: Ενα Διευρυμένο Σύστημα από Αλληλεπιδρώντα Μαθησιακά Περιβάλλοντα”, Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Ηράκλειο 4-7 Απριλίου 1996

Γ. Κουρουπέτρογλου, Κ. Καρτάλης, Δ. Δεληγιώργη, Κ. Μούτσελος, Ν. Χρυσουλάκης και Ν. Αδακτύλου: “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ενα Διευρυμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βασισμένο σε Δίκτυα”, Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Ηράκλειο 4-7 Απριλίου 1996

Γ. Κουρουπέτρογλου και Α. Χαρούπιας: “Περιβάλλον Διδασκαλίας Συμβόλων BLISS για Παιδιά Χωρίς Ομιλία”, Διημερίδα “Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”, ΕΠΥ και ΥΠΕΠΘ, 27-28 Νοεμβρίου 1989

Γ. Δεληκούρας και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Κανόνες Αυτόματης Μετατροπής Ελληνικού Κειμένου σε Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο”, Πρακτικά Ε' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, 16-20 Δεκεμβρίου 1989, Τόμος Α΄, σελ. 27-28

Γ. Κουρουπέτρογλου, Φ. Κοφυνά και Α. Χαρούπιας: “Μετατροπή Συμβόλων BLISS σε Ελληνικό Κείμενο”, Πρακτικά Ε' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, 16-20 Δεκεμβρίου 1989, Τόμος Α΄, σελ. 28-29

K. Mπαχούρος, Γ. Νάνος και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Αναγνώριση και Κλίση Μερών Λόγου Λεξικού Ελληνικής Γλώσσας”, Πρακτικά Ε' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, 16-20 Δεκεμβρίου 1989, Τόμος Α΄, σελ. 38-39

Γ. Κουρουπέτρογλου και Γ. Μπουρίτσας: “Η διδασκαλία της πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδος - Αναλυτικά προγράμματα”, 3ο Κοινό Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων & Κυπρίων Φυσικών, Λευκωσία, 21-23 Απριλίου 1989

Γ. Στεφάνου, Γ. Κουρουπέτρογλου και Δ. Μαρτάκος:: “Σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων για έρευνα ηλεκτρικής κατανάλωσης”, Πρακτικά Ε' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, 16-20 Δεκεμβρίου 1989, Τόμος Α΄, σελ. 43-44

Μ. Μαρτάκος, Γ. Στεφάνου και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Μονάδα μέτρησης και καταμερισμού της ηλεκτρικής κατανάλωσης”, Πρακτικά Συνεδρίου Εφαρμογών Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων”, Πάτρα, 3-5 Οκτωβρίου 1988, σελ. 286-304

Μ. Κατήρη και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Μέθοδος φασματικής ανάλυσης φωνής κατά Fourier και τα αποτελέσματά της μετά από θυροειδεκτομή", 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα, Δεκ. 10-11, 1988

Ι. Ορφανός και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Ανάλυση Συχνοτήτων των Ελληνικών Φωνηέντων”, Πρακτικά Γ' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Καλαμάτα, 7-11 Σεπτ. 1983, σελ.197-198

Γ. Χαλκιαδάκης, Γ. Κουρουπέτρογλου, Γ. Τσιατούχας και Π. Λεμπέση: “Αναγνώριση παρεπόμενων πτωτικού από ηλεκτρονικό υπολογιστή", ΣΤ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Ξάνθη, 18-21 Μαρτίου 1993, Τόμος Α', σελ. 58-61

Γ. Κουρουπέτρογλου και Κ. Βίγλας: “Η Αξιολόγηση στη Διαδικασία Ανάπτυξης Εφαρμογών Πολυμέσων”, Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικής Πληροφορικής - Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Πολυ-Περιβάλλοντα, 11-13 Νοεμβρίου 1994, σελ 43-52

Β. Σύρης, Κ. Βίγλας, Α. Αναγνωστόπουλος και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Αναγνώριση εκφωνήσεων μικρού αριθμού διακριτών λέξεων” Πρακτικά Ε' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, 16-20 Δεκεμβρίου 1989, Τόμος Α΄, σελ. 49-50

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

Γ. Κουρουπέτρογλου και Π. Ματσινόπουλος: “Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ”, Πρακτικά 1ου Συμποσίου GLOBE- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ISBN 960-90730-1-8, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1997, σελ. 14-24

Κ. Καρτάλης, Δ. Δεληγιώργη και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Εμπειρο Σύστημα Μετεωρολογικών Παραμέτρων για Εφαρμογή σε Δασικές Πυρκαϊές, Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικών Eφαρμογών, 1996

Γ. Κουρουπέτρογλου: “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση”, Διήμερο προγράμματος ΜΙΤΟΣ “Δίκτυο Ανοικτής, Ευέλικτης και Εξ Αποστάσεως Μάθησης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης”, Αθήνα, 20-21 Οκτ.1994

G. Kouroupetroglou, C. Viglas and C. Metaxaki: "Learning Design Modelling and User Trials Methodology in the ILDIC Framework", Telematics Based Training Multiconference, 26-27 October, 1993

G. Kouroupetroglou, A. Charoupias, A. Anagnostopoulos, S. Gourna, G. Papakostas, V. Sakkas, G. Tsanou and A. Firipidou: "BLISPHON - CALLIGRAPHER -SAT : Information Technology Aids for Disabled People", Proc. International Conference on New Information Technologies and Disabled People, Athens 21-22 Sept. 1991, p. 69-113

Τεχνικές Εκθέσεις

G. Kouroupetroglou: "The Greek Braille System", Speech and Accessibility Lab., National and Kapodistrian University of Athens, 2009.

G. Kouroupetroglou: "Braille codes for the Polytonic Greek Extended Character Set", Speech and Accessibility Lab., National and Kapodistrian University of Athens, 2009.

Π. Ρήγα, Β. Τσέτσος, Β. Παπαταξιάρχης, Ο. Σέκκας, Κ. Κολομβάτσος, Ε. Νομικός, Σ. Βουράκης, Ε. Χατζηευθυμιάδης, Π. Παπαγέωργας και Γ. Κουρουπέτρογλου: " Αξιολόγηση Συστήματος από Ομάδες Χρηστών” Έργο “ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ: Προηγμένες Καθολικές Υπηρεσίες Θέσης σε Εσωτερικούς Χώρους”, ΓΓΕΤ, 2007

Γ. Κουρουπέτρογλου, Π. Τζεβελέκος και Α. Κοντογεωργακόπουλος: “Φυσική Μοντελοποίηση Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων” έργο ΕΠΑΝ, ΓΓΕΤ, Μάρτιος 2008

Κ. Σλαβάκης, Φ. Φουρλή, Σ. Θεοδωρίδης και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Μελέτη Ταξινομητών και Αλγόριθμοι Σημασιολογικής Ανάλυσης δομών Οπτικών χαρακτηριστικών εγγράφων”, έργο ΡΗΤΩΡ, ΓΓΕΤ, 2008

Γ. Ξύδας, Μ. Μπαλταζάνη και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Περιγραφή του βέλτιστου φυσικού μοντέλου ακουστικοποίησης μεταδεδομένων εγγράφων” έργο ΡΗΤΩΡ, ΓΓΕΤ, 2008

Γ. Ξύδας και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Διασύνδεση υποσυστήματος ακουστικοποίησης δομών και μεταδεδομένων εγγράφων με συνθετική ομιλία και άλλους ήχους” έργο ΡΗΤΩΡ, ΓΓΕΤ, 2008

Γ. Ξύδας και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Κανόνες περιγραφής συνθετικής ομιλίας με έλεγχο προσωδίας και κανόνες περιγραφής συνθετικής ομιλίας με έλεγχο ήχων” έργο ΡΗΤΩΡ, ΓΓΕΤ, 2008

Γ. Ξύδας, Μ. Μπαλταζάνη, Δ. Σπηλιωτόπουλος, Σ. Βουράκης και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Ολοκληρωμένη μεθοδολογία ακουστικοποίησης δομών και μεταδεδομένων εγγράφων με συνθετική ομιλία και άλλους ήχους” έργο ΡΗΤΩΡ, ΓΓΕΤ, 2008

Δ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Τσώνος, Γ. Ξύδας, Σ. Βουράκης, Μ. Μπαλταζάνη, Δ. Βάσσος, Γ. Δεβελέκος και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Αξιολόγηση Συστήματος από Ομάδες Χρηστών” έργο ΡΗΤΩΡ, ΓΓΕΤ, 2008

Ο. Σέκκας, Β. Παπαταξιάρχης, Π. Ρήγα, Β. Τσέτσος,, Κ. Κολομβάτσος, Β. Ξουρής, Σ. Βουράκης, Ε. Νομικός, Χ. Τσακώστας, Μ. Μπαρμπαρόσου, Γ. Κουρουπέτρογλου, Π. Παπαγέωργας, και Ε. Χατζηευθυμιάδης: “Τεχνικός Έλεγχος Επιμέρους Συστατικών” Έργο “ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ: Προηγμένες Καθολικές Υπηρεσίες Θέσης σε Εσωτερικούς Χώρους”, ΓΓΕΤ, 2007

Γ. Κουρουπέτρογλου και Π. Τζεβελέκος: “ΗΡΩΝ: Εικονικά Μουσικά Όργανα με Φυσική Μοντελοποίηση”, ΕΠΕΑΕΚ Ι, Δεκ. 2007

Π. Ρήγα, Β. Τσέτσος, Β. Παπαταξιάρχης, A. Πίνο, Κ. Κολομβάτσος, Ε. Χατζηευθυμιάδης και Γ. Κουρουπέτρογλου “Σχεδίαση ενδιάμεσου λογισμικού και υποσυστήματος αλληλεπίδρασης με το χρήστη”, Έργο “ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ: Προηγμένες Καθολικές Υπηρεσίες Θέσης σε Εσωτερικούς Χώρους”, ΓΓΕΤ, Μάρτιος 2007

Π. Ρήγα, Β. Τσέτσος, Β. Παπαταξιάρχης, Ο. Σέκκας, A. Πίνο, Κ. Κολομβάτσος, Ε. Χατζηευθυμιάδης, Π. Παπαγέωργας και Γ. Κουρουπέτρογλου “Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος και προδιαγραφές”, Έργο “ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ: Προηγμένες Καθολικές Υπηρεσίες Θέσης σε Εσωτερικούς Χώρους”, ΓΓΕΤ, Σεπτέμβριος 2006

Γ. Κουρουπέτρογλου και Χ. Κατσόρρι: “Απόδοση Απλών και Σύνθετων Μαθηματικών/Επιστημονικών Εκφράσεων σε Γραμμική Μορφή", Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2006

Δ. Βάσσος, Σ. Βουράκης, Γ.Ι. Δεβελέκος Γ. Κουρουπέτρογλου Δ. Μάντζαρης, Μ. Μπαλταζάνη, Γ.Ξύδας, Κ. Σλαβάκης, Δ. Σπηλιωτόπουλος “Επισκόπηση πεδίου”, έργο ΡΗΤΩΡ: Συστηματική πΡοσέγγιση διεπαφής φωνΗτικού διαλόγου με ακουσΤικοποίηση της μεταπληροφορίας και οπτικής δομής εγγράφΩν με σκοπό την καθολική πΡόσβαση σε έντυπο περιεχόμενο, ΓΓΕΤ, Σεπτ. 2006

Σ. Βουράκης και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών”, έργο ΡΗΤΩΡ: Συστηματική πΡοσέγγιση διεπαφής φωνΗτικού διαλόγου με ακουσΤικοποίηση της μεταπληροφορίας και οπτικής δομής εγγράφΩν με σκοπό την καθολική πΡόσβαση σε έντυπο περιεχόμενο, ΓΓΕΤ, Αύγουστος 2006.

Β. Τσέτσος, Π. Ρήγα, Β. Παπαταξιάρχης, A. Πίνο, Κ. Κολομβάτσος, Ο. Σέκκας, Ε. Χατζηευθυμιάδης, Π. Παπαγέωργας και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Επισκόπηση ερευνητικού και τεχνολογικού πεδίου”, Έργο “ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ: Προηγμένες Καθολικές Υπηρεσίες Θέσης σε Εσωτερικούς Χώρους”, ΓΓΕΤ, Αύγουστος 2006

Π. Τζεβελέκος, Α. Περπερής και Γ. Κουρουπέτρογλου: “ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ: Περιβάλλον Εικονικών Μουσικών Οργάνων σε Η/Υ και στο Διαδίκτυο: Λογισμικό & Τεκμηρίωση”, Μέρος Α' “Φυσική Μοντελοποίηση”, Παραδοτέο έργου “ΠΟΛΥΜΝΙΑ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Εργαλείων Μουσικής και Μουσική Πύλη”, ΓΓΕΤ, 2006, σελίδες 147

Β. Κυρίτση, Σ. Πετράκης, Α. Γενεραλής, Γ. Κουταλιέρης και Γ. Κουρουπέτρογλου: “ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ: Περιβάλλον Εικονικών Μουσικών Οργάνων σε Η/Υ και στο Διαδίκτυο: Λογισμικό & Τεκμηρίωση”, Μέρος Β' “Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντικειμενοστραφούς Πλαισίου Ανάπτυξης Εφαρμογών ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ”, Παραδοτέο έργου “ΠΟΛΥΜΝΙΑ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Εργαλείων Μουσικής και Μουσική Πύλη”, ΓΓΕΤ, 2006, σελίδες 45

“Μελέτη με αντικείμενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιμη Συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας”, Κ. Στεφανίδης (Editor), έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Μάρτιος 2004

Γεράσιμος Ξύδας και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου: “Ανάπτυξη ενός νέου Μοντέλου Συνθετικής Προσωδίας για Μετατροπείς Κειμένου σε Ομιλία”, Τεχνική Έκθεση, έργο GR-PROSODY, 2004

Γεράσιμος Ξύδας, Παναγιώτα Σταυροπούλου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, “Φυσικός Διάλογος με Ομιλία στο AUTOROUTE II", Τεχνική Έκθεση, Πρόγραμμα AUTOROUTE II, Αύγουστος 2004

Γ. Κουρουπέτρογλου: “Προηγμένα Αλληλεπιδραστικά Συστήματα Ομιλίας”, ΓΓΕΤ, 2004

Γ. Κουρουπέτρογλου και Ε. Φλωριά: ”SYMBRAILLE: Μεθοδολογίες Κωδικοποίησης Επιστημονικών Συμβόλων κατά BRAILLE σε Συστήματα Πληροφορικής για Τυφλούς”, Τεχνική Έκθεση, Πρόγραμμα SYMBRAILLE, Αθήνα, 2002

Γ. Κουρουπέτρογλου και Σ. Λιάλιου: "Τεχνική Περιγραφή και Ανάλυση των Χαρακτηριστικών και των Επικοινωνιακών Αναγκών των ΑΜΕΑ - Θεωρητική Προσέγγιση”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2000

Κ. Βίγλα, Γ. Κουρουπέτρογλου, Ρ. Πίτα και Μ. Αθουσάκη: "Τεχνική Περιγραφή και Ανάλυση των Χαρακτηριστικών και των Επικοινωνιακών Αναγκών των ΑΜΕΑ - Πειραματική Προσέγγιση”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα 2000

Σ. Λιάλιου, Κ. Βίγλα και Γ. Κουρουπέτρογλου: "Τεχνική Έκθεση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου και της τεχνικής αξιολόγησης των πιλοτικών εφαρμογών με πραγματικούς χρήστες”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2001

Γ. Κουρουπέτρογλου και Σ. Λιάλιου: "Συμβολικά Συστήματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας” Τεχνική Έκθεση, Αθήνα 2000

Κ. Βίγλα: “Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Ηλεκτρονικού Πολυλεξικού και Κεντρικής Βάσης Δεδομένων”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2001

Κ. Βίγλα: “Σχεδιασμός και Κατασκευή της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2001

Κ. Βίγλα: “Διεπαφή χρήστη και ροή λειτουργίας Πολυλεξικού", Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2001

Γ. Κουρουπέτρογλου και Σ. Λιάλιου: "Πλήρες Μεταφραστικό Λεξικό Συστήματος BLISS", Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2000

Γ. Κουρουπέτρογλου και Σ. Λιάλιου: "Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Επικοινωνίας BLISS", Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2000

Α. Πίνο και Γ. Κουρουπέτρογλου: "Ανάλυση και Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικειμενοστραφούς Πλαισίου Ανάπτυξης Εφαρμογών “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”", Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2000

Α. Πίνο και Γ. Κουρουπέτρογλου: "Υλοποίηση Αντικειμενοστραφούς Πλαισίου Ανάπτυξης Εφαρμογών “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” και Εγχειρίδιο Χρήσης”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2000.

Α. Πίνο και Γ. Κουρουπέτρογλου: "Τεχνικές Προδιαγραφές και Σενάριο Επίδειξης Πιλοτικού Αυτόνομου Βοηθήματος Διαπροσωπικής Επικοινωνίας”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2000

Κ. Ξιπτερίδης, Ε. Μιτσόπουλος και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Τεχνικές πρόσβασης σε υπολογιστικά περιβάλλοντα”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2001

Α. Πίνο και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Επεκτάσεις του πλαισίου ΟΔΥΣΣΕΑΣ”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα 2001

Γ. Καρμπέρη και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Εφαρμογή Μετατροπής BLISS σε Ελληνικά", Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2001

Α. Πίνο και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Υλοποίηση Πιλοτικού Αυτόνομου Βοηθήματος Διαπροσωπικής Επικοινωνίας: Περιγραφή Ολοκληρωμένων Εφαρμογών“, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα 2001

Κ. Ξιπτερίδης και Γ. Κουρουπέτρογλου: " Υλοποίηση Πιλοτικού Αυτόνομου Βοηθήματος Διαπροσωπικής Επικοινωνίας: Πίνακες Επιλογής”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, 2001

Α. Πίνο και Γ. Κουρουπέτρογλου: “Τεχνικές Προδιαγραφές και Σενάριο Επίδειξης Πιλοτικού Βοηθήματος Διαπροσωπικής Επικοινωνίας βασισμένου στο WWW“, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα 2001 

Δ. Σκιαδά και Σ. Χατζηνικολάου: “Υλοποίηση Πιλοτικού (Βασισμένου στο WWW) Βοηθήματος Διαπροσωπικής Επικοινωνίας”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα 2001

Γ.Κουρουπέτρογλου και Π. Ματσινόπουλος: “Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών GLOBE - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, Τεχνική Έκθεση, Αθήνα, Σεπτ.1997

G.Kouroupetroglou: "Speech Technology" in Second Yearly Report of WG 4-5, COST 219, 1994

Γ.Κουρουπέτρογλου: “Ολοκληρωμένο σύστημα BLISS για άτομα χωρίς ομιλία”, Τελική έκθεση ερευνητικού έργου 90ΠΣ35, Αθήνα, Νοέμβριος 1993

P-L.Emiliani, C.Stephanidis, N.Vernardakis, S.Orfanoudakis, D.Akoumianakis, M.Sfyrakis and G.Kouroupetroglou: "Assesment of opportunities in favour of people with special needs in selected new technological fields", TIDE Project T309 HEART, Report F-3-2, 1993

G.Kouroupetroglou, V.Makrakis, C.Metaxaki, M.Panagiotou and C.Viglas: "Learning Theories: A Survey", DELTA project D2012 ILDIC, WP1 - 1.1 Report, April 1992

G.Kouroupetroglou, V.Makrakis, C.Metaxaki, M.Panagiotou, C.Viglas, A.Anderson, M.Kibby, M.Good, S.Shaw and S.Tabberer: "Learning Design", DELTA project D2012 ILDIC, WP1 Deliverable, May 1992

Γ.Στεφάνου, Δ.Μαρτάκος και Γ.Κουρουπέτρογλου: “Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης της κατανομής της οικιακής ηλεκτρικής κατανάλωσης για εξοικονόμηση ενέργειας”, Εκθεση αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος, 1987

Γ.Κουρουπέτρογλου, Π.Γκιουλέας και Γ.Βουδούρης: “Ακριβής προσδιορισμός της πυκνότητας των αερίων Ar, N2, CO2 και C2H8 σε μεγάλες πιέσεις με μετρήσεις της διηλεκτρικής σταθεράς”, Πρακτικά Β' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Μυτιλήνη 18-21 Σεπ. 1980, Ε.Ε.Φ., σελ. 107-108

Κ.Καρούμπαλος, Α.Αραπογιάννη, Κ.Χέλμης, Γ.Κουρουπέτρογλου και Δ.Δεληγιώργη: “Μελέτη πάνω σε Ραδιοφασματογράφο”, Πρακτικά Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Θεσσαλονίκη, 1-4 Απριλ. 1977, σελ.234

G.Kouroupetroglou, A.Anagnostopoulos, C.Viglas, C.Stamatis and F.Pentaris: "Implementation of the Modular Architecture for Interpersonal Communication Aids", Deliverable D.2.5.A, TIDE Project Τ1001 - ACCESS, 1996

G.Kouroupetroglou, A.Anagnostopoulos, C.Viglas, C.Stamatis and F.Pentaris: "Software Design tools of the Modular Architecture for Interpersonal Communication Aids", Deliverable D.2.5.B, TIDE Project Τ1001 - ACCESS, 1996

E.Kaasinen, J.Ahonen, M.Koskinen, C.Stephanidis, A.Paramythis, D.Gramenos, G.Paparoulis, G.Kouroupetroglou, C.Viglas and C.Stamatis: "Implementation of the user interfaces for the two demonstrators of interpersonal communication aids", Deliverable D.2.3, TIDE Project Τ1001 - ACCESS, 1996

P-L.Emiliani, C.Stephanidis, N.Vernardakis, S.Orfanoudakis, D.Akoumianakis, M.Sfyrakis and G.Kouroupetroglou: "Emerging areas of potential rehabilitation technology research and development - Assesment of the potential impact of technology synergies and technology transfer in rehabilitation technology", TIDE Project T309 HEART, Report F-3-3, 1994

G.Kouroupetroglou, A.Anagnostopoulos, C.Viglas and H.Frangouli: "Preliminary design of the modular architecture for interpersonal communication aids", Report M.2.2.1, TIDE Project Τ1001 - ACCESS, 1995

J.Abonen, E.Kaasinen, A.Kalliala, G.Kouroupetroglou, R.Lauder, K.Nyholm, T.Pulli, V.Raty, A.Salminen, K.Saloma and C.Stephanidis: "Requirements of Speech-motor and language-cognitive impaired users for access to communication aids", Report D.4.1.2, TIDE Project Τ1001 - ACCESS, 1995

E.Kaasinen, J.Leikas, V.Raty, A.Temmela, A.Anagnostopoulos, G.Kouroupetroglou, P.Syros, C.Viglas, C.Stephanidis, A.Paramythis, M.Antona and A.Savidis: "Technical and functional description of currently available communication aids for speech-motor ans language-cognitive impaired users", TIDE Project Τ1001 - ACCESS, 1995

C.Stephanidis, N.Vernardakis, S.Orfanoudakis, D.Akoumianakis and G.Kouroupetroglou: "Assesment of the potential impact of technology synergies and technology transfer in rehabilitation technology", TIDE Project T309 HEART, Report F-3-1, 1993

Δ.Δεληγιώργη, Κ.Καρτάλης, Γ.Κουρουπέτρογλου, Κ.Μούτσελος και Ε.Καμπίτση: “Κλιματολογική & Μικρομετεωρολογική Μελέτη Υμηττού - Δίκτυο Αυτόματων Σταθμών” Τεχνική Εκθεση έργου Προγράμματος MEDSPA, Αθήνα, 1995

Γ.Κουρουπέτρογλου και Κ.Βίγλας: “Διασύνδεση Περιβάλλοντος Συγγραφής και Ανάπτυξης Εφαρμογών Multimedia με Περιβάλλον Παραγωγής CD-ROM", Εκθεση ερευνητικού έργου ΕΚΤ   93Π3005, Αθήνα 1994

Δ.Δεληγιώργη, Κ.Καρτάλης, Γ.Κουρουπέτρογλου, Κ.Μούτσελος, Ν.Ναυπλιώτης, Ε.Καμπίτση, Α.Κούντρας και Ν.Σκαγιάννης: “Καταγραφή και κωδικοποίηση μετεωρολογικών τιμών ρυπαντικών φορτίων σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές”, Εκθεση ερευνητικού έργου 93Π7005, Αθήνα 1994

C.Viglas, G.Kouroupetroglou and C.Metaxaki: "The ILDIC Approach to User Trials",  DELTA project D2012 ILDIC, WP6 Report, July 1993

C. Viglas, G.Kouroupetroglou and C.Metaxaki: "Generic Specifications of Interactive Multimedia Design for Learning", DELTA project D2012 ILDIC, WP1-1.2 Report, June 1992

Επιμέλεια Πρακτικών Ελληνικών Συνεδρίων / Βιβλίων

“Πρακτικά 3ου Συμποσίου GLOBE - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Editors: Δ. Δεληγιώργη και Γ. Kουρουπέτρογλου, Aθήνα, 2000, ISSN 1108-104Χ

“Πρακτικά 2ου Συμποσίου GLOBE - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Editors: Δ. Δεληγιώργη και Γ. Kουρουπέτρογλου, Aθήνα, 1999, ISBN 960-90730-3-4

“Πρακτικά 1ου Συμποσίου GLOBE - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Editors: Δ. Δεληγιώργη και Γ. Kουρουπέτρογλου, Aθήνα, 1997, ISBN 960-90730-1-8

“Εφαρμογές Λογισμικού" (3 Τόμοι), ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Εκδόσεις Κορυφή, Αθήνα 1999

Δ. Δεληγιώργη και Γ. Κουρουπέτρογλου (Eds), “Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής & 6ου Κοινού Συνεδρίου Ενωσης Ελλήνων Φυσικών και Ενωσης Κυπρίων Φυσικών”, Ηράκλειο Κρήτης, 4-7 Απριλίου 1996

Δ. Δεληγιώργη και Γ. Κουρουπέτρογλου (Eds), “Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής”, Αθήνα, 16-20 Δεκεμβρίου 1989

Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

Γ.Κουρουπέτρογλου: “Μαθήματα Επεξεργασίας Ομιλίας”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1991 και 1998

Γ.Κουρουπέτρογλου: “Ψηφιακοί Επεξεργαστές Σήματος”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1998

Γ. Κουρουπέτρογλου και Ι. Καρρά:“Σύστημα Ανάπτυξης Εφαρμογών με τον Επεξεργαστή Ψηφιακών Σημάτων TMS320C54", Αθήνα 2000

Γ. Κουρουπέτρογλου και Ι. Καρρά:“Σύστημα Ανάπτυξης Εφαρμογών με τον Επεξεργαστή Ψηφιακών Σημάτων TMS320C31", Αθήνα 2001 

Γ.Κουρουπέτρογλου: “Μαθήματα Επεξεργασίας Σήματος”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1991


Άρθρα Επιφυλλίδας σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και Βιβλία

G. Kouroupetroglou, G. and Nikolaou, H. (2022) “Introduction to the Special Issue on ASSETS’20”, ACM Transactions on Accessible Computing, Volume 15, Issue 2, pp 1–2, June 2022 10.1145/3542810

Archambault, D., Yamaguchi, K., Kouroupetroglou, G., Miesenberger, K. (2022) “Art Karshmer Lectures in Access to Mathematics, Science and Engineering”. In: Miesenberger, K., Kouroupetroglou, G., Mavrou, K., Manduchi, R., Covarrubias Rodriguez, M., Penaz, P. (eds) Computers Helping People with Special Needs. ICCHP-AAATE 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13341. Springer, Cham. 10.1007/978-3-031-08648-9_1

D. Archambault, K. Yamaguchi, G. Kouroupetroglou, & K. Miesenberger (2018) “Art Karshmer Lectures in Access to Mathematics, Science and Engineering” in Proceedings of the 16th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10896, pp. 561-564. Springer.

K. Miesenberger and G. Kouroupetroglou (Eds) “Computers Helping People with Special Needs”, Proceedings of the 16th International Conference, ICCHP 2018, Linz, Austria, July 11-13, 2018. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) vol. 10897, pp. 5-6.

D. Archambault, K. Yamaguchi, G. Kouroupetroglou, & K. Miesenberger (2016) “Art Karshmer Lectures in Access to Mathematics, Science and Engineering” in Proceedings of the 15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9758, pp. 1-5. Springer.

R. Ruemer, G. Kouroupetroglou , T. Murillo-Morales and K. Miesenberger (2016) “Standards, Tools and Procedures in Accessible eBook Production” in Proceedings of the 15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9758, pp. 377-380. Springer.

G. Kouroupetroglou (2013) “Assistive Technologies and Computer Access for Motor Disabilities”, IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA), pp. ix-x. ISBN13: 9781466644380

G. Kouroupetroglou (2013) “Disability Informatics and Web Accessibility for Motor Limitations”, IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA), pp. xii-xiii. ISBN13: 978-1466644427

E. Efthimiou, G. Kouroupetroglou and S.-E. Fotinea (2012) “Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 7206, pp. v-vi, Springer, ISBN 978-3-642-34181-6

T. Spiliotopoulos, P. Papadopoulou, D. Martakos, G. Kouroupetroglou (2010) “Integrating Usability Engineering for Designing the Web Experience: Methodologies and Principles”, Information Science Publishing Press, Pennsylvania, USA, pp. xvii-xxii, ISBN: 978-1605668963